1. Aprobarea procesului verbal al şedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 25 aprilie 2013

 2. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2012-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 3. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2013-initiator Primarul municipiului Suceava

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul I al anului 2013, pe cele două secţiuni : Secţiunea de funţionare şi Secţiunea de dezvoltare-inţiator Primarul municipiului Suceava

 5. Proiect de hotarare privind aprobarea finaţării de la bugetul local al municipiului Suceava , a unor proiecte depuse in vederea acordarii de finanţari nerambursabile pe anul 2013-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 6. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Vatra Satului” Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava

 7. Proiect de hotarare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Societatea Comercială „ YZY TREND „SRL-D Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava

 8. Proiect de hotărare privind aprobarea proiectului „ Reabilitare străzi , poduri şi pasaj” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 9. Proiect de hotărare privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi , poduri şi pasaj”-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 10. Proiect de hotarare privind vânzarea imobilului-casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp situat în municipiul Suceava , str. Gherasim Buliga nr. 11A , către titularul contractului de închiriere-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului chiriei aferentă locuinţelor ANL , etapa a-II-a Ansamblul Privighetorii, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit vârsta de 35 ani, conform art.8 alin.4 din Legea nr.152/1998, modificată şi completată prin OUG nr. 121/2011-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 12. Proiect de hotărare privind transformarea garsonierei nr. 12, bl.E1, str. Pictor Şerban Rusu Arbore nr. 10 din locuinţă socială în locuinţă de necesitate-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 13. Proiect de hotărare privind completarea anexei nr. 1 din cadrul art.1 al HCL nr. 202/2003 privind zonarea intravilanului şi extravilanului municipiului Suceava , modificată prin HCL nr.379/2005 şi HCL nr. 329/2009-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 14. Proiect de hotarare privind stabilirea preţului pentru concesionarea fara licitaţie publică a unei parcele de teren situate in municipiul Suceava , str. Ion Vodă Viteazul nr. 3, bl.B3, în vederea extinderii apartamentului nr. 1 cu un balcon -iniţiator Primarul municipiului Suceava

 15. Proiect de hotarâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava , str. Ştefan cel Mare nr. 51, în vederea extinderii apartamentului nr. 2 cu un windfang şi o alee de acces-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 16. Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată in str. Mărăşeşti nr.34, in vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un bacon-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 17. Proiect de hotarare privind concesionarea fără licitaţie pubilică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în strada Grigore Antipa nr. 7 , pentru extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2 de la scara C a blocului 68-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 18. Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces -iniţiator Primarul municipiului Suceava

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava , în vederea amplasării unui panou publicitar luminos-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 20. Proiect de hotărare privind darea în administrare către Direcţia Judeţeană de Statistică Suceava , a terenului în suprafaţă de 1128 mp, situat în Suceava , str. Mihai Viteazu nr. 25-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 21. Proiect de hotărare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificările şi completarile ulterioare-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 22. Proiect de hotarare privind vânzarea cotei de 1/2 din parcele în suprafaţă de 200 mp situată în Suceava , str. Şipotului nr. 1, având destinaţia de curţi construcţii către proprietarul construcţiei-casă de locuit -dl. Havriştiuc Liviu-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 23. Proiect de hotărare privind acceptarea donaţiei SC „Operaţional Autoleasing” către municipiul Suceava , consând în două parcele de teren în suprafaţa totală de 524 mp situate în Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 24. Proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare pe termen mediu şi lung a Serviciilor de salubrizare în municipiul Suceava -iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara

 25. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Suceava şi Asociaţiei Române pentru Reciclare în vederea realizării unui Centru de colectare pentru reciclare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara

 26. Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adiţional la Contractul nr. 15790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în municipiul Suceava-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarii municipiului Suceava Ovidiu Doroftei şi Gavril Vârvara

 27. Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri in Asociaţia de dezvoltare intercomunitară „ Asociaţia Judeţeană pentru Apă si Canalizare Suceava „ şi împuternicirea reprezentantului Consiliului Local domnul Ovidiu Doroftei in Adunarea Generală a „ Asociaţiei Judeţene pentru apă şi canalizare Suceava „ să voteze pentru primirea de noi membri în AJAC Suceava şi pentru semnarea Actelor adiţionale de modificare şi completare a Actului constitutiv şi a Statului AJAC Suceava -iniţiator Primarul Ion Lungu şi viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 28. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Acţiune 2013-2014 şi a Grupului de Lucru local de aplicare a strategiei de incluziune a romilor-iniţiator Primarul municipiului Suceava

 29. Proiect de hotărâre cuprinzând norme de bună convieţuire, ordinea şi liniştea publică, transportul public de călători , gospodărirea oraşului şi protecţia mediului, precum şi comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă in municipiul Suceava -iniţiator Primarul municipiului Suceava

 30. Informarea Biroului de evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit, inregistrată la Primaria municipiului Suceava la numarul 14615/22.05.2013

 31. Plângerea prealabilă formultă de S.C. Transporturi Auto Suceava S.A. , inregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 104/25.04.2013

 32. Diverse

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU
   

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 1234/24.05.2013

Inchide