1.     Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 26 mai 2011 .
2.     Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
3.     Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
4.     Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Complexul Muzeal Bucovina Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
5.     Proiect de hotarare privind virarea unor sume in cadrul „ Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii” pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
6.     Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
7.     Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Utilitati la uzina de apa din Suceava-„ – initiator Primarul municipiului Suceava
8.     Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte cu regim mic de inaltime si functiuni complementare locuirii pe o suprafata de 26.000 mp terenuri proprietati private , situate pe strada Mitocului , solicitanti : Savu Aurora, Panchevici Adrian, Buhac Dumitru-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
9.     Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant S.C. Nicktrans S.R.L. - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10. Proiect de hotarare privind conditiile si pretul de vanzare a spatiilor medicale din Suceava str. Dornelor nr.17-initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii chioscului comercial existent situat in Suceava , B-dul Ana Ipatescu fn-initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei d-lui Saftiuc Gheorghita constand in parcela de teren in suprafata de 154 mp situata in Suceava , zona Laniste-Burdujeni-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in Suceava , str. Calea Unirii nr.9, bl.122, sc.D-initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Centrul de Transfuzie Sanguina Suceava a terenului in suprafata de 1700 mp, situat in Suceava , B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 11-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava str. Calea Unirii nr.24/26 , in vederea functionarii unui cabinet de neurologie-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane si amenajarea unor alei de acces-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 301/2009 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
19. Proiect de hotarare de modificare a HCL nr. 36/24.02.2011 privind stabilirea unor masuri organizatorice in vederea punerii in aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi –functii publice in statul de functii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava si in statul de functii al Serviciului Municipal de Evidenta a Persoanelor-initiator Primarul municipiului Suceava
21. Raport al Comisiei de evaluare constituita in baza Dispozitiei primar nr. 2819 din 17.10.2008, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 21191/27.06.2011
22. Informarea Primarului municipiului Suceava cu privire la perioada efectuarea  concediului de odihna, inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 87/2011
23.  Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1901/24.06.2011

 
Inchide