Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
  În temeiul prevederilor art.50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
  Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

  Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de joi, 30 aprilie 2020, ora 14°°,  conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.
  Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
  Art. 3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
  Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

 
                                                                                        Contrasemnează
                                                                                         Secretar general al municipiului
                                                                                        Jrs. IOAN CIUTAC

 

  Nr. 1002
  Din 24.04.2020

Inchide