Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 SEPTEMBRIE 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 25 august 2016;
2.  Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3.  Proiect de hotărare privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4.  Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Sportiv Montan Himalaya Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Baschet Club Castorii” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Revistei „Timpul” Iași - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8.  Proiect de hotărare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții  „Acoperire și modernizare Piața Burdujeni” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
9. Proiect de hotărare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții „Încălzirea și ventilarea Pieței Agroalimentare Centrale (Corp B)” - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
10. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru desființare construcție existentă și construire clădire cu destinația spațiu pentru producție și comercializare produse covrigărie – patiserie, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. AMBIANȚA COM S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru Complex Sportiv, ce va fi construit pe teren situat în intravilan, ce aparține domeniului public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului;
12. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Sala polivalentă din municipiul Suceava, județul Suceava” - inițiator Primarul municipiului;
13. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 151/29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evenghelie „Diakonia” Suceava -  inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situată în Suceava str. Trandafirilor fn., în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărare privind aprobarea închirierii unor parcele de teren aparținând domeniului public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava  în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Mitropoliei nr. 10  - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 58, bl. 56, sc. D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări servicii (frizerie) - inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărare privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, strada Cuza Vodă nr. 14 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind susținerea proiectului „REGIUNEA NORD – EST – AXA RUTIERĂ STRATEGICĂ 1: IAȘI – SUCEAVA”, din cadrul Regiunii Nord – Est, ce va fi promovat în asociere de UAT Județul Iași și UAT Județul Suceava, în cadru Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală, Prioritatea de investiții 6.1. – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN – T, inclusiv a nodurilor multimodale - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava la constituirea Clusterului Regional Inovativ de Bioeconomie Suceava – Botoșani, în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și Statutului - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
23. Proiect de hotărare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărare privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărare privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărare privind atribuirea copiilor conforme pentru serviciul de transport în regim de închiriere – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de repartizare a unei locuințe din fondul locativ de stat și a locuințelor sociale - inițiator Primarul municipiului Suceava
29. Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Direcția Generală a Domeniului Public, Direcția Administrația Piețelor, înființarea unui post și actualizarea organigramei Direcției de Asistență Socială - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
30. Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere constituită prin HCL nr. 210/30.07.2016, înregistrat sub nr. 179/30.08.2016;
31. Cererea d-nei. Avasiloaie Eleonora înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 29.079/16.09.2016;
32. Diverse.

  PRIMAR
 ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC


  Nr. 2.256
  Din 23.09.2016   

Inchide