1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 25.08.2011 şi din data de 05.09.2011.
2.      Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului creditelor interne pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind virarea unor sume în cadrul „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind acordarea unor sume de bani cu titlul de despăgubiri parţiale, pentru persoanele singure/familiile afectate de inundarea locuinţelor prin revărsarea pârăului Dragomirna în data de 07.09.2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru beneficiarii Cantinei de Ajutor Social – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea drumului comunal DC 57 Suceava-Lipoveni km 0+000-km 3+700” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Semaforizare intersecţie str.Cernăuţi cu DC 74”– iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui complex comercial, locuri de parcare, spaţii verzi amenajate pe teren proprietate privată şi amenajarea intersecţiei (str.Eroilor cu str.Cuza Vodă), solicitant SC LIDL ROMÂNIA SCS  – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. în vederea amenajării intersecţiei străzilor Cuza Vodă şi Eroilor din zona LIDL, Cartier Burdujeni, municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea comasării centrului bugetar Grădiniţa cu program normal nr.4 „Piticot” cu Grădiniţa cu program normal „Obcini” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren, în suprafaţă de 9 mp – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava, cu suprafaţa de 9 mp – proprietatea familiei Corduban Vasile şi Stela – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Suceava a donaţiei SC „ETIS” SRL, constând în parcela de teren în suprafaţă de 191 mp situată în Suceava, B-dul Sofia Vicoveanca (Zona Metro) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a unei parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava către Grădiniţa cu Program Normal nr.12 „Ţăndărică” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrarea Şcolii cu clasele I-VIII nr.5 „Jean Bart” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind completarea precum şi modificarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.123 din 26.05.2011 privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei pietonale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind condiţiile şi preţul de vânzare a spaţiului medical din Suceava str.Gheorghe Doja nr.12 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, str.General Iacob Zadik nr.8, bl.73, sc.A respectiv str.Zorilor nr.2, bl.G31, sc.C în vederea extinderii unor imobile de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unor balcoane şi amenajarea unor alei de acces precum şi extinderea unui sediu de firmă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava str.Aleea Nucului nr.1, bl.1 sc.B, ap.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia „Lumină Lină” Suceava – iniţiator primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Informarea Serviciului Integrare Europeană şi Strategii de Dezvoltare nr.29.002/26.09.2011.
28. Informarea Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit nr.28.973/26.09.2011.
29. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului de odihnă.
30. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2601/23.09.2011 

Inchide