1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 24.09.2015, 08.10.2015;

2.     Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2016 -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2015, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind modificarea Listei de investiții aferentă Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Nicolae” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Dumitru” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor 1 și 4 la proiectul „Promovarea fotbalului sucevean” al Clubului ACS Rapid CFR Suceava, aprobat prin HCL nr. 143/14.05.2015, respectiv „Formular de cerere de finanțare” și „Bugetul de venituri și cheltuieli” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Friedrich Schwartz” Brașca, Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Societatea de Științe Filologice din Bucovina” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Curcubeul Succesului” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 și a art. 6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 71/26.03.2015 -  iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii financiare a normei de hrană acordată personalului Poliției Locale Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

14.  Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea contractului – cadru aprobat prin HCL nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători - iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

16.  Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a autorizațiilor taxi disponibile pentru transportul de persoane în regim de taxi  -  iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

17.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții și reglementări rutiere în zona centrelor comerciale de la Calea Unirii și alte măsuri necesare fluidizării traficului rutier – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 288/27.11.2014 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniveristar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale „Natanael” Suceava în Liceul „Natanael” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală de depozitare și comercializare echipamente tehnologice, pe teren proprietate privată – Solicitanţi: Livadaru Lucian Mircea, Livadaru Magda și Mechetei Alexandru - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui cartier de locuințe și funcțiuni complementare locuirii cu regim mic de înălțime pe teren proprietate privată în suprafață totală de  5.782 mp, situat în zona Aleea Dumbrăvii – Solicitanți: Negrea Nicușor – Alexandru, Sîsiac Marius Alexandru, Alexandrovici Cazimir și S.C. Masterdom Profil S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru parcelarea suprafeței de 5.000 mp. teren identic cu parcela cadastrală nr. 37689 și construirea de locuințe cu regim mic de înălțime, pe teren proprietate privată situat pe strada Gheorghe Doja, nr. 106 – Solicitanți: Pedrazzini Giussepe și Pedrazzini Angela - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe cu două tronsoane cu regim de înălțime D+P+5E și D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire, branșamente / racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 2.265 mp. - Solicitant: S.C. Ucasy Biuldars S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unui spațiu în vederea distribuirii alimentelor din stocurile Uniunii Europene -  iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

25.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere pentru spațiul cu altă destinație decât locuinta, situat în Suceava str. Nicolae Bălcescu nr. 2 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

26.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în doua parcele de teren în suprafața de 210 mp. si 317 mp. situate în Suceava, Cartier Itcani, str. Grigore Alexandru Ghica nr. 122 - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

27.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Județeană de apă și canalizare Suceava și operatorul S.C. ACET S.A. Suceava, în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 

28.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Mărășești nr. 32, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un windfang și o rampă de acces pentru o persoană cu deficiența locomotorie gravă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;   

29.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unui  teren proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Zamcei nr. 37, pentru  extinderea unui spațiu de locuit cu un windfang (9 mp.) și scări de acces (2mp.) în vederea schimbării destinației acestuia în spațiu prestări servicii (salon de înfrumusețare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;   

30.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului de invitație și de declarație necesare pentru înscrierea datelor în registrul agricol - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

31.  Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului de personal și a statului de funcții pentru Primăria municipiului Suceava, a numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția Generală a Domeniului Public și a statului de funcții al Direcției de Asistență Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

32.  Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 247/20.10.2015;

33.  Adresa Consiliului Judeţean Suceava nr. 19850/07.09.2015 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 27.037/16.09.2015;

34.  Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate
Secretar municipiu,
Jr. IOAN CIUTAC

nr. 3090
din  23.10.2015

Inchide