Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 29 noiembrie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 15 octombrie 2018, 25 octombrie 2018, 9 noiembrie 2018 și 14 noiembrie 2018;
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: decembrie 2018 - februarie 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” doamnei educatoare BOHATEREȚ LUCEA - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 35036/2013 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Modernizare Ștrand Ițcani” -inițiator Primarul municipiului Suceava;
  6. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, pentru activitățile sportive din anul 2018, conform Legii 69/2000 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 62/29.03.2018, privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  10. Proiect privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava, pentru activitățile sportive, pe anul 2018, în baza prevederilor Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000, a proiectelor declarate eligibile de Comisia de evaluare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. Attrius Developments S.R.L. Iaşi, în vederea susținerii manifestărilor cultural-artistice, care se vor desfășura cu ocazia “Revelionului sucevenilor 2018/2019” în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  12. Proiect pentru modificarea art.1 din HCL nr.49/22.02.2018 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator primarul municipiului Suceava;
  13. Proiect de hotărâre privind acordarea de recompense financiare elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiți “Extindere acoperiș și modernizare Piața Centrală - Zona produselor industriale, cu structura ușoară” - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului “Sistem integrat de transport public ecologic în municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Suceava la constituirea Asociației Alianța Franceză din Suceava, în calitate de membru fondator, a Actului Constitutiv și a Statutului - inițiatori primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi;
  18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire clădire Parter cu destinația spălătorie auto, vulcanizare și recepție, locuință de serviciu P+M, sistematizare verticală, împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată - solicitanți Zelenciuc Gabriel Alexandru şi Zelenciuc Gabriela - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente, pe teren proprietate privată - solicitant SC PROLISOK SRL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru lucrări de modificare, modernizare, supraetajare, extindere clădire (S+P+1E+M) identică cu nr. cadastral 51419-C1 și schimbarea destinației din laborator panificație în clădire de locuit cu mai multe apartamente cu regim de înălțime S+P+2E+M, locuri de parcare, sistematizare verticală, organizare de șantier, împrejmuire, pe teren proprietate privată - solicitant SC Turotex Com SRL - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  21. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  22. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava , bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația Județeană pentru apă și canalizare (AJAC Suceava) și operatorul ACET SA Suceava , înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010-inițiator Primarul municipiului Suceava;
  23. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractelor de dare în administrare către unitățile de învățământ: Școala Gimnazială nr.6, Colegiul de Artă “Ciprian Porumbescu”, Colegiul Tehnic “Petru Mușat” în vederea scoaterii din funcțiune și valorificării – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava , str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori - inițiator Primarul municipiului Suceava; 
  25. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava, B-dul George Enescu nr.2, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
  26. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  27. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aparținând domeniului public al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
  28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la HCL nr.7 din 26.01.2017 privind aprobarea inventarului bunurilor, teren și clădiri proprietate publică a municipiului Suceava aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  29. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Forăști din Asociația Județeană pentru Apă și Canalizare Suceava și împuternicirea reprezentantului Municipiului Suceava în Adunarea Generală a AJAC Suceava să voteze pentru retragerea Comunei Forăști, precum și pentru semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului Constitutiv și a Statutului AJAC Suceava ca urmare a retragerii Comunei Forăști - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  30. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului de Administrator de condominii unui număr de 20 de persoane - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache;
  31. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din bugetul local a cheltuielilor aferente cotei de contribuție pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din Municipiul Suceava , potrivit prevederilor OUG 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, cu modificările și completările ulterioare - inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache;
  32. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului Anual de Acțiuni privind Serviciile Sociale pentru anul 2019 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  33. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava și a statului de funcții al Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
  34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de director al Creşei nr.1 Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
  35. Petiția d-lui Butnaru Fabian Constantin, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 34.213 din 12 octombrie 2018;
  36. Petiția Parohiei Sfântul Nicolae - Rit Vechi, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 37.281/07.11.2018;
  37. Diverse.

      PRIMAR,
   ION LUNGU                 

 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC


   Nr. 2.902  
   Din 23.11.2018

Inchide