1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 23.02.2012;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind virări de credite între programele aceluiaşi capitol din cadrul Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Magimedia - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor despăgubiri băneşti în completare, în cuantum de 30.000 lei, familiei poliţistului local Costeniuc Nicolae, decedat în timpul serviciului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare fântână arteziană din Parcul Universităţii şi racord apă zonă verde Obcini” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Înlocuire învelitoare acoperiş la Piaţa Agroalimentară Centrală” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare intersecţie str. Mirăuţi cu B-dul. Ana Ipătescu” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare strada Bogdan Vodă” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare strada Mihail Sadoveanu” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei baze sportive cu dotări aferente pe teren proprietate privată situat în intravilanul municipiului Suceava, la locul numit „Suhat” - beneficiar – Asociaţia Universitatea Populară Cultural – Ştiinţifică Moldova Iaşi – filiala Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Gherman Viorel - Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Ionescu Gabriel Sorin - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;

 17. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 19. Proiect de hotărâre privind montarea a 25 de indicatoare rutiere de semnalizare a Centrului Naţional de Informare şi Promovare Turistică Suceava pe un număr de 25 de stâlpi ai S.C. Transport Public Local S.A. Suceava, în cadrul proiectului implementat de Consiliul Judeţean Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unor windfanguri, amenajării unui acces din exterior la un spaţiu comercial precum şi a extinderii unui spaţiu de locuit - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 21. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unui acces din exterior la apartamentul nr. 1 (cabinet medical stomatologie – radiologie) de la parterul blocului de locuinţe B2 din Str. Bistriţei nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unui balcon, extinderea unui spaţiu comercial şi amenajarea unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Biserica Penticostală „Filadelfia” Suceava a unui teren în suprafaţă de 243 mp situat în Suceava, str. Narciselor fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 24. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava” domnului dr. Traian Căldare” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 25. Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară şi aprobarea atribuirii de noi denumiri unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar din municipiul Suceava, pentru anul 2012 – 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de gestionare a câinilor fără stăpân din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

 27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea zonei industriale Bucovina – iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Donţu, d-na. Doiniţa Cocriş, dl. Neculai Bosancu, dl. Virginel Iordache, dl. Cornel Caşu, dl. Corneliu Vornicu, dl. Vasile Mocanu;

 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 29. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post – funcţie publică în statul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pe anul 2011 pentru Programul de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Suceava la indicatorul PM 10 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 32. Diverse

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 940/23.03.2012 

Inchide