1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2008 şi 29.12.2008;

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al d-lui. Irimie Cristian Anton şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3. Proiect de hotărâre de modificare a art. 2 din cadrul HCL nr. 121/18.06.2008 privind alegerea membrilor Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-lui. Ungurian Daniel în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5. Proiect de hotărâre de modificare a art. 3 din cadrul HCL nr. 128/2008 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava şi din HCL nr. 129/2008 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Termica” S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din fondul de rulment a deficitului bugetar rezultat la finele anului 2008 şi a utilizării în cursul anului 2009 a disponibilităţilor rămase în fondul de rulment la finele anului 2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 7 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava, către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitant Cojocariu Eugen - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – solicitanţi Crăciun Gavril, Paicu Vasile - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitanţi Strugariu Vasile, Vereha Viorel, Rotaru Cezar - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic Zonal – solicitant S.C. MUHA S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;

12. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 137/10.07.2008 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, str. Calea Burdujeni, nr.8, bl. 40, sc. D - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 54, în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu comercial - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit, respectiv a unor spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui Act adiţional la Contractul nr. 15.790/18.04.2007 de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu energie termică în Municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20. Proiect de hotărâre privind modificare anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Suceava nr. 290 din 17 decembrie 2007 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21. Raportul Comisiei de Evaluare consituită prin HCL nr. 138/10.07.2008, înregistrat sub nr. 4/12.01.2009;

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Asistenţă Socială - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi a statului de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

30. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Direcţia Administraţia Pieţelor - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

31. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2008, înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 250.153/13.01.2009;

32. Informarea Poliţiei Municipiului Suceava înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 5/16.01.2009;

33. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 

Avizat pentru legalitate,
Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

 

Nr. 170 din 23.01.2009

Inchide