1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 29.07.2013 şi 12.08.2013;

 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului proprietatea privată a municipiului Suceava situat în Suceava str. Trandafirilor nr. 4 în suprafaţă de 227 mp. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 6. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava necesară extinderii investiţiei „Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică a municipiului Suceava” în vederea montării unui transformator de 40 MVA pentru racord cu staţia 110kV - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării soluţiei tehnice de realizare a investiţiei „Centrală de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică din municipiului Suceava”- iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului pentru energie termică destinată populaţiei de 445,16 lei / Gcal (inclusiv TVA) cât şi a preţului pentru energie termică destinată agenţilor economici de 359,00 lei / Gcal (exclusiv TVA) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 9. Proiect de hotărâre privind majorarea preţului local de facturare pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Biserica „Sfântul Gheorghe” - Parohia „Sfinţii Arhangheli”, Biserica militară „Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş” - Asociaţia de Întrajutorare „Înfrăţirea” şi schimbarea destinaţiei sprijinului financiar pentru Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi” - Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitare străzi, poduri şi pasaj” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 14. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 119 mp. situat în municipiul Suceava, str. Gherasim Buliga nr. 11A, către titularul contractului de închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – Solicitant: S.C. Complex Zimbrul S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

 16. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfinţii Trei Ierarhi” Suceava a suprafeţei de 305 mp. teren proprietate a municipiului Suceava – domeniul privat, situat în Suceava, B-dul. G. Enescu – Cartodrom (Aleea Lalelelor) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 19. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere „Alexandru Ioan Cuza” - Filiala Suceava „Petru I Muşat” a unui spaţiu în suprafaţă de 9 mp. Teren situat în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 5A - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava situat în incinta Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Ştefan cel Mare (Esplanadă Casa de Cultură) în vederea amplasării unui chioşc de îngheţată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în Suceava, piaţa Burdujeni în vederea desfacerii de produse fitosanitare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 23. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Grigore Antipa nr. 7, pentru extindere sediu firmă şi spaţiu comercial ce se vor amenaja în apartamentul nr. 2 de la scara C a blocului 68 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 24. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Florilor bloc MES, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în str. Mărăşeşti nr. 34, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 27. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 17, bl. G34 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 28. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon, precum şi stabilirea preţului pentru concesionarea acestei parcele de teren - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 29. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea construirii unui windfang prin care se va realiza accesul din exterior în spaţiul comercial ce funcţionează în apartamentul nr. 9, bl. 36A din B-dul. Prefect Gavril Tudoraş - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 30. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru anul 2013 pentru municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 31. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia de Sprijinire a Persoanelor cu Autism (ASPA) - Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

 33. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU
   

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2471/24.08.2013

   

Inchide