1.     Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 25.03.2010;
2.     Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Cresterea sigurantei si prevenirea criminalitatii in Municipiul Suceava , prin achizitionarea de echipamente specifice si amenajarea unui centru de supraveghere „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului –initiator Primarul municipiului Suceava
3.     Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Reabilitare strazi, pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in Municipiul Suceava „ si a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava in cadrul proiectului-initiator Primarul municipiului Suceava
4.     Proiect de hotarare privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii din cadrul proiectului „ Reabilitare strazi , pod si pasaj, modernizare parcuri si creare statii modulare de transport public in comun in municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
5.     Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „ Imprejmuire Curtea Domneasca „-initiator Primarul municipiului Suceava
6.     Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Indicatoare intrari in municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
7.     Proiect de hotarare privind acordarea de despagubiri d-lui Gontaru Nicolai pentru pagubele produse prin executarea lucrarilor din proiectul ISPA-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
8.     Proiect de hotarare privind vanzarea apartamantului nr.5 si apartamentului nr.3 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Grigore Alexandru Ghica nr.14, apartamentul nr.1 si apartamentul nr.2 din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , str. Cernauti nr.80, apartamentul nr.1 si apartamentul nr.2 din imobilul situat in municipiul Suceava , str. Aurel Vlaicu nr.51, apartamentul nr.1A din imobilul casa de locuit situat in municipiul Suceava , Aleea Dumbravii nr.1, precum si a parcelelor de teren aferente constructiilor, aflate in proprietatea municipiului, catre titularii contractelor de inchiriere –initiator Primarul municipiului Suceava
9.     Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului chiriei aferenta locuintelor ANL, pentru titularii de contracte de inchiriere ce au implinit varsta de 35 ani, conform art.6² alin.4 lit.”a” din Legea nr.152/1998-initiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinte pentru tineri-Legea 15/2003 , zona Tatarasi , municipiul Suceava-initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
11. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui garaj auto in spatiu de depozitare marfuri industriale, construit pe teren proprietate privata a municipiului Suceava –solicitant Mariciuc Mihai- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
12. Proiect de hotarare privind aprobarea extinderii prin licitatie publica a retelei de fibra optica aeriana montata pe stalpii de iluminat public proprietate publica a municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirieii prin licitatie publica a unei parcele de teren situate in Suceava , B-dul Ana Ipatescu, in vederea amplasarii unei structuri gonflabile in Piata 22 Decembrie-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii si modernizarii chioscului existent-initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti – constructii si gradini catre proprietarii constructiilor – case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre E-ON Moldova Distributie S.A. a terenului in suprafata de 30 mp, situat in str. Universitatii fn, ce apartine domeniului public al municipiului Suceava , pentru amplasare post de transformare nou PTCP 140-Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unor parcele de teren in municipiul Suceava Zona Cartodrom si strada Ion Neculce fn-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii cabinetului de cosmetica si coafura-initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea amenajarii unor alei de acces la spatii existente-initiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotarare privind aprobarea continutului contractului de asociere intre municipiul Suceava si Ordinul Arhitectilor din Romania –initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa, a terenului proprietate a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.17, aferent spatiului comercial proprietate a S.C. Taylan Exim SRL-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind vanzarea unui spatiu , proprietate privata a municipiului Suceava , situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii unor parcele de teren situate in Suceava , in vederea amplasarii de mijloace publicitare-initiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unei parcele de teren in municipiul suceava , str. Calea Unirii fn-initiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita catre Scoala Crestina Filadelfia Suceava a unei parcele de teren in suprafata de 3000 mp in vederea amenjarii unei baze sportive-initiator Primarul municipiului Suceava
27. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
28. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
29. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Serviciului public de alimentare cu apa si canalizare in Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
30. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru acordarea de servicii sociale –initiator Primarul municipiului Suceava
31. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de repartizare a unei locuinte sociale –initiator Primarul municipiului Suceava
32. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Suceava –initiator primarul municipiului Suceava
33. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane , materiale si financiare necesare gestionarii situatiilor de urgenta pentru municipiul Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava
34. Proiect de hotarare privind stabilirea domeniilor de activitate pentru prestarea de catre contravenienti a muncii in folosul comunitatii-initiator Primarul municipiului Suceava
35. Proiect de hotarare privind modificarea si actualizarea, in conditiile legii, a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
36. Informarea Serviciului evidenta si administrarea imobilelor de locuit inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14632/22.04.2010
37. Cererea S.C. General Construct S.R.L. , inregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 18/10.02.2010
38. Cererea d-nei VASILIU ANAMARIA inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 14586/22.04.2010
39. Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 1213 din 23.04.2010
Inchide