Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 MARTIE 2019, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 28.02.2019.
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investiții din cadrul proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului între UAT Municipiul Suceava și Administrația Bazinală de Apă Siret în vederea implementării proiectului „Revitalizare spațiu public urban din Municipiul Suceava” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
4. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava , str. Zorilor f.n. în vederea amplasării unui chioşc comercializare flori-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui spaţiu ce aparţine domeniului privat al municipiului Suceava , situat în Suceava, strada Calea Burdujeni nr. 22, bl. 149 din spaţiu de tip “Economat”în spaţiu comercial şi organizarea licitaţiei în vederea acordării dreptului de folosinţă prin locaţiune-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie prin licitaţie publică pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în Suceava –strada Ştefan cel Mare fn-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării prin negociere directă a unor clădiri –construcţii speciale proprietatea Societăţii Transporturi Auto Suceava SA identificată prin cod unic de identificare RO 3177601 , înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J33/51/1991 cu sediul în Suceava str. Traian Vuia nr. 7- iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi şi consilierii locali Cristinel Crețu și Constantin Munteanu.
9.  Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava.
10.  Proiect de hotărâre de modificare a anexelor la HCL nr. 90 din 29.03.2018 privind Regulamentul de funcționare a sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava –inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Vicepimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava 2019-2021”-inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. P roiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului Serviciului de iluminat public în municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oprtunitate a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi-inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social “Cantina de Ajutor Social”-inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ordine și siguranță publică al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui VORNICU CORNELIU și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei ENEA LIVIANA în Consiliul Local al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
19. Diverse.


    PRIMAR,
 ION  LUNGU

Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
      Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.858 
  Din 22.03.2019

Inchide