1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de: 17.12.2015, 08.01.2016, 13.01.2016 şi 18.01.2016.
2. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr. 3.789/30.12.2015 şi a Dispoziţiei nr. 1/04.01.2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizaţi ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii: „Acoperire şi modernizare Piaţa agroalimentară Burdujeni” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Extindere reţea de iluminat public pe strada Aleea Jupiter, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada 28 Noiembrie” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada Stadionului” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada Lev Tolstoi” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada Micşunelelor” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Modernizare strada Constantin Moraru” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13.Proiect de hotărâre privind modificarea art.6 din Contractul nr. 251421/07.04.2015 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ, aprobat în baza HCL nr. 71/26.03.2015  - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15.Proiect de hotărâre privind darea în administrare unităţilor de învăţământ preuniversitar a bunurilor imobile terenuri şi clădiri aparţinând domeniului public al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru alte servicii complementare activităţii de transport, distribuţie şi furnizarea energiei termice pentru consumatorii de energie termică în sistem centralizat începând cu 1 ianuarie 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea suspendării temporare a activităţii S.C. Transagent S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19.Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizaţiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi.
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local pentru anul 2016 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21.Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2016, obiectivele stabilite şi indicatorii de evaluare - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22.Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanei -  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23.Raportul Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 16/18.01.2016.
24.Raport de evaluare al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizaţiilor taxi nr. 20/21.01.2016.
25.Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială în anul 2015 înregistrată sub nr. 250.181/18.01.2016.
26.Cererea Rosal Grup S.A. Bucureşti înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 36.358/11.12.2015.
27.Cererea Suceava Shopping City S.R.L. înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 37.713/29.12.2015.
28.Cererea Instituţiei Prefectului – Judeţului Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 317/07.01.2016.
29.Diverse.

    PRIMAR,
  ION LUNGU              
  
Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
   Jr. IOAN CIUTAC

   Nr. 169
  Din 22.01.2016   

 

Inchide