Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 28 februarie 2019, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.   Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 31 ianuarie 2019.
2.   Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: martie, aprilie, mai 2019-inițiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Suceava , cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “ASOCIAȚIA MOLDOVA SE DEZVOLTĂ”-inițiator Primarul municipiului Suceava.
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Sistemetizare verticală, alei și parcări la blocurile ANL-Metro”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
5.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și art.4 ale HCL nr. 293/25.10.2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții “Grădiniță program normal Cartier Ițcani , Județ Suceava”- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară Suceava ”şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii din cadrul proiectului “Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale prin consolidarea, reabilitarea şi modernizarea Colegiului Tehnic de industrie Alimentară Suceava ” -iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
8.  Proiect de hotărâre privind modificarea art.5,6 și 7 din HCL nr.233/26.07.2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului “Achiziție de mijloace de transport public-autobuze elctrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției, a cheltuielilorlegate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, modificată prin HCL nr.298/25.10.2018-iniţiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat solicitant Stredie Gheorghe-inițiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire ansamblu rezidențial format din locuințe colective, individuale, parcare, sistematizare verticală, racorduri/branșamente , pe teren proprietate privată solicitant S.C. PROLISOK S.R.L.-inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu 3 (trei) tronsoane cu regim de înălțime D+P+7E+8Eretras, D+P+6E+7Eretras și D+P+4E, împrejmuire, amenajare locuri de parcare, sistematizare verticală și branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată-Solicitant S.C. Alpha House Construct S.R.L.- inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava , str. Zorilor fn în vederea amplasării unui chioșc comercializare flori-inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava , strada Calea Unirii, în vederea extinderii unui spațiu comercial existent-inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată-inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind soluționarea unor cereri de atribuire de terenuri în baza Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală-inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinația de curți construcții către proprietarii construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren-inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava a imobilului cu nr. cadastral 47169 în suprafață de 1904 mp, din administrarea Școlii gimnaziale nr.8 Suceava , în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava, strada Mărășești nr. 7A, în vederea extinderii și modernizării clădirilor C1 și C2 existente-inițiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de modificare a HCL nr.370 din 20 decembrie 2018 , privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava , înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind eliminarea unui bun imobil din anexa nr.1 la HCL nr.195 din 14.06.2016 privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , județul Suceava , înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare-inițiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 18 din HCL nr. 40 din 23.02.2017, privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare – inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a delegării gestiunii prin concesiune a serviciului de iluminat public, Regulamentului de funcționare, Contractului și a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi-inițiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind Rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul școlar 2019-2020-inițiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință și a listei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul ANL-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință cu chirie din fondul locativ de stat și locuințe sociale- inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Marian Andronache.
28. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică-inițiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții al Primăriei municipiului Suceava , precum și actualizarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și Funcționare pentru Direcția Administrația Piețelor-inițiator Primarul municipiului Suceava.
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă în municipiul Suceava –strada Iuliu Hossu (cardinal, 1917-1970 ) -inițiator Primarul municipiului Suceava.
31. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe anul 2019 pentru municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava.
32. Informare privind Raportul comisiei de licitație constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 101 din 29.03.2018, cu privire la ședința de negociere directă organizată în data de 07.02.2019.
33. Informarea nr. 39906 din 03.12.2018 cu privire la propunerea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul în suprafață de 229 mp teren aferent construcției situat în municipiul Suceava str. Grădinilor nr.10.
34. Diverse.

    PRIMAR
  ION LUNGU 

 

 

 

 


  Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 690
  Din 22.02.2019   

Inchide