1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 31.01.2013 , 05.02.2013 si 13.02.2013

 2. Proiect de hotarare privind modificarea tarifelor pentru transportul public local de calatori-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara

 3. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si a Regulamentului de urbanism aferent pentru construirea unui centru comercial, locuri de parcare, sistematizare verticala, imprejmuire, racorduri/bransamente la retelele urbane de utilitati edilitare, pe teren proprietate privata situat pe strada Calea Unirii solicitant SC Office Development SRL-initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 4. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , solicitant SC TOBEAS SRL -initiatori Primarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei

 5. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui cabinet de obstretica ginecologie – initiator Primarul municipiului Suceava

 6. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situat in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unui panou publicitar luminos-initiator Primarul municipiului Suceava

 7. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999 , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 8. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe din gestiunea SC Termica SA , SC ACET SA si Colegiul Tehnic „Petru Musat” Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 9. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava

 10. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava

 11. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului pe anul 2012 pentru Programul de gestionare a calitatii aerului in Municipiul Suceava la indicatorul PM 10- initiator Primarul municipiului Suceava

 12. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 13. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava

 14. Proiect de hotarare privind actualizarea Regulamentului de organizare si Functionare si a statului de functii pentru Directia de Asistenta Sociala-initiator Primarul municipiului Suceava

 15. Proiect de hotarare privind transformarea unui post -functie publica in statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava -initiator Primarul municipiului Suceava

 16. Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit, inregistrata la Primaria municipiului Suceava la nr. 5445/25.02.2013.

 17. Diverse.

   

  PRIMAR,
  ION LUNGU 

  Avizat pentru legalitate,   

  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 457/22.02.2013

   

Inchide