Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 SEPTEMBRIE 2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 30.08.2018;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală „Glas Bucovinean” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Creativ AS” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Filiala Suceava a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 62/29.03.2018 privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat”” și a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației tehnico – economice și a indicatorilor tehnico – economici a proiectului „Reabilitarea și echiparea infrastructurii educaționale a Colegiului Tehnic „Petru Mușat””- inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Ruta alternativă Suceava-Botoșani, etapa I pod peste râul Suceava-”inițiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotărâre privind completarea precum și modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 308 din 25.10.2017 privind amplasarea Monumentului Marii Uniri pe o parcelă de teren în suprafață de 50 mp. proprietate publică a municipiului Suceava, situată în Suceava str. Ștefan cel Mare fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea în locațiune cu titlu oneros a unei locuințe proprietate publică a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Putna nr. 12, bl. A02, ap. 4 către Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, respectiv d-nei. Cristina Ioana Alexandra - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarului municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
16. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava;
17. Diverse.


          PRIMAR
        ION LUNGU


    Avizat pentru legalitate,
       Secretar municipiu
       Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2.469
  Din 21.09.2018   

Inchide