Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 OCTOMBRIE 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 29 septembrie 2016 si 14 octombrie 2016.
2.  Proiect de hotarâre privind aprobarea executiei bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2016 , pe cele 2 sectiuni : Sectiunea de functionare si Sectiunea de dezvoltare-initiator Primarul municipiului Suceava
3.  Proiect de hotarâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-initiator Primarul municipiului Suceava
4.  Proiect de hotarâre privind aprobarea modificarii Anexei 1 –“ Formular de cerere de finantare “ si a Anexei 4- “ Bugetul de venituri si cheltuieli “ la proiectul “Promovarea fotbalului sucevean la nivel national ” al ACS Foresta Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotarâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice si personalului didactic auxiliar din învatamântul preuniversitar de stat care nu detin locuinta pe teritoriul municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotarâre privind modificarea art.1 (1) si anexei la H.C.L. nr.81/31.03.2016 privind aprobarea numarului de burse scolare de care pot beneficia elevii din unitatile de învatamânt preuniversitar de stat din municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotarâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.09.2016 privind desemnarea reprezentantilor în Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din învatamântul preuniversitar de stat din municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuinta individuala D+P+M, anexe gospodaresti parter, împrejmuire , pe teren proprietate privata – solicitanti- Filip Stelica si Filip Aneta-initiator Primarul municipiului Suceava.
9.  Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru desfiintare constructie existenta si construire cladire cu destinatia spatiu pentru productie si comercializare produse covrigarie –patiserie, pe teren proprietate privata –solicitant SC Ambianta Com SRL –initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 263/31.10.2013 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare - initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judetul Suceava, înscris în Anexa la Hotarârea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare - initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publica a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 si administrate de S.C. ACET S.A. Suceava precum si trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri în vederea scoaterii din functiune si a valorificarii ce fac obiectul contractului mentionat mai sus si al contractului privind delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distributie si furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava nr. 66/30104/15.10.2015 – initiator Primarul municipiului Suceava.  
14. Proiect de hotarâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava, situata în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei statii de betoane Areni) proprietarului constructiei amplasate pe aceasta parcela de teren, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotarâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat aferent proiectului “ Regiunea Nord –Est –Axa strategica 1 : Iasi-Suceava “ , care va fi promovat , în asociere, de UAT Judetul Suceava si UAT Judetul Iasi, în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 6 “Îmbunatatirea infrastructurii rutiere de importanta regionala si locala “ , Prioritatea de investiíi 6.1 “ Stimularea mobilitatii regionale prin conectarea nodurilor secundare si tertiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale” –initiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi.
16. Proiect de hotarâre privind aprobarea nominalizarii a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor la SC “ACET “ SA-Suceava initiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotarâre privind aprobarea nominalizarii a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generala a Actionarilor la S.C.” Transport Public Local “ S.A. Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotarâre privind atribuirea denumirii –str. Acad. Emanuel Diaconescu arterei de circulatie nou create din cartierul Europa, Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotarâre privind atribuirea denumirii-str. Constructorului –unei artere de circulatie nou create din Municipiul Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotarâre privind transformarea unor posturi în statul de functii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava.
21. Informare privind activitatea desfasurata de Politia Locala Suceava în trimestrul al- III- lea 2016 înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr.199 din 14.10.2016.
22. Diverse.

         PRIMAR
       ION LUNGU
  
   Avizat pentru legalitate
        Secretar municipiu
      Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr.2519
Din 21.10.2016

Inchide