1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.02.2014, 03.03.2014, 10.03.2014 şi 13.03.2014;
2.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2014, a excedentului bugetului Fondurilor Nerambursabile Preaderare al municipiului Suceava, rezultat la închiderea exerciţiului bugetar al anului 2013, în sumă de 54.760 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Promotorii Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Psyvolution” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană „Sportul pentru toţi” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Centrul Cultural Bucovina cu privire la participarea în cadrul manifestărilor organizate de Asociaţia Culturală – Română Atheneum Düsseldorf - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului Gheorghe Văduva- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.    Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului Viorel Vatamaniuc- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Contractului cadru, Regulamentului şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului stabilit potrivit prevederilor HCL nr. 286/14.11.2013 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12.Proiect de hotărâre privind aprobare, de principiu, a demarării procedurilor de înfiinţare a unei societăţi de prestare servicii în domeniul termoficării- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava şi Cabinetul Medical Veterinar PRO ANIMALS TINA MED S.R.L., în vederea derulării activităţii de capturare a câinilor comunitari fără stăpân din municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Gavril Vîrvara;
14.Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport pentru cadrele didactice care nu dispun de locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Colegiul Naţional de Informatică Spiru Haret – Sală de Gimnastică” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii „Şcoala gimnazială nr.3 – instalaţie de dezumidificare la bazinul de înot” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit şi teren în suprafaţă de 333 mp situat în municipiul Suceava, str. Epaminonda Bucevschi nr. 13, către titularul contractului de închiriere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.Proiect de hotărâre de modificare a art.1 din cadrul HCL nr. 131/12.07.2012 privind desemnarea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice, modificată prin HCL nr. 18/2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern privind trecerea unei suprafeţe de teren situate în Suceava, judeţul Suceava, din domeniul public al statului român şi din administrarea Staţiunii de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava, în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra terenurilor ocupate de construcţii autorizate - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în municipiul Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava,  situată în Suceava, B-dul. Ana Ipătescu fn. în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia showroom termopane - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Calea Unirii fn. în vederea amplasării unui chioşc pentru desfacere îngheţată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Ştefan cel Mare fn. în vederea extinderii şi modernizării chioşcului de îngheţată existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.Proiect de hotărâre privind concesionarea şi stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii apartamentului nr.2, bl.2, sc. B din str. Ciprian Porumbescu nr. 2 (pentru desfăşurarea activităţii de proiectare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică şi stabilirea preţului de pornire la licitaţie a unui spaţiu, proprietate privată a municipiul Suceava, situat în Suceava, str. Gheorghe Doja nr. 12  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Mihai Viteazul nr.5, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un windfang şi amenajarea unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Gheorghe Doja nr.107, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Muncii nr.5, pentru amenajare trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
31.Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Cuza Vodă fn.- iniţiator Primarul municipiului Suceava;
32.Proiect de hotărâre privind actualizarea numărului de personal şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
33.Informarea Biroului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 8.224/21.03.2014;
34.Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 2325/05.03.2014 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 52/06.03.2014;
35.Adresa S.C. Iasair Express S.R.L. Iaşi înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 50/04.03.2014;
36.Diverse.
  

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  627 din 21.03.2014

Inchide