1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 29.04.2010.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2009 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor Art.5 – Roluri şi responsabilităţi în implementarea proiectului, referitoare la contribuţia partenerilor pentru co-finanţarea proiectului, din Acordul de parteneriat nr.26.396/28.08.2009 încheiat între municipiul Suceava şi judeţul Suceava pentru implementarea proiectului „Centru pentru susţinerea tradiţiilor bucovinene” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” şi a cheltuielilor ce revin municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Modernizare iluminat public pe artera principală în municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul: Deviere conductă şi branşament gaze naturale presiune redusă în zona centrală proiect: „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal şi străzi” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 42 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
11. Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 51 de familii – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava  Lucian  Harşovschi.
12. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării accesului din exterior la librăria creştină – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi modernizării chioşcului existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei parcele de teren situate în Suceava, str. Traian Vuia fn în vederea amplasării unui totem publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proict de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Grigore Ureche fn, în vederea amplasării unui chioşc de vânzare legume fructe – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea, precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului unic pentru furnizarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare de către operatorul S.C. ACET S.A. Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind strategia de dezvoltare şi eficientizare a S.C. Termica S.A. prin atragerea capitalului privat – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre pentru completarea H.C.L. nr.66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea şi desfăşurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
20. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor taxi disponibile – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil doamnei Lungu Gabriela – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea Atestatului de Administrator de imobil – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Lucian Harşovschi..
23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei din HCL nr.80/29.04.2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanţii îndreptăţiţi să primească o locuinţă socială, în ordinea de prioritate stabilită, precum şi a listei cuprinzând familiile de chiriaşi evacuaţi din casele naţionalizate ce urmează să primească o locuinţă socială – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare a municipiului Suceava” – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi administrare a cimitirului „Pacea” – iniţiator Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia municipală de evidenţă a Persoanelor şi Poliţia Comunitară a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Sesizările înregistrate la Consiliul Local cu nr.44/16.04.2010, 59/10.05.2010, 13.959/16.04.2010, 16.466/10.05.2010 şi 16.473/10.05.2010 a locatarilor din str. Aleea Nucului şi Alexandru Ienceanu.
30. Informarea d-lui Viceprimar Viorel Seredenciuc înregistrată cu nr.17.430/19.05.2010.
31. Informarea d-lui Viceprimar Lucian Harşovschi înregistrată cu nr.17.431/19.05.2010.
32. Informarea Serviciului evidenţa şi administrarea imobilelor de locuit înregistrată cu nr.17.463/20.05.2010.
33. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 1448 din 21.05.2010

 

Inchide