Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 27 IUNIE 2019, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 30.05.2019.
2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2019 –  inițiator Primarul Municipiului Suceava.
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
4.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Creştinii Bucovinei”  Suceava  - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “MagiMedia”  Suceava  - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală “Friedrich Schwartz” - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia “Juventus”  Suceava  - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Construire hală cu parcare subterană pentru Piaţa agroalimentară George Enescu” - iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Lucian Harşovschi.
9.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare al Municipiului Suceava”, domnului doctor inginer Nicolai George Turtureanu – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Lucian Harşovschi.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor/tinerilor/sportivilor care au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, la faza naţională a Olimpiadelor şcolare, la Concursurile şi Competiţiile naţionale şi internaţionale - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului/taxei pe clădiri și a impozitului/taxei pe teren, pentru persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 - inițiator Primarul Municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui bloc de locuințe cu regim de înălțime P+2E, locuri de parcare, împrejmuire, sistematizare verticală, branșamente/racorduri la rețelele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată - inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat, solicitant Cojocariu Veronica – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind colaborarea Municipiului Suceava prin Consiliul Local al Municipiului Suceava cu Judeţul Suceava prin  Consiliul Judeţean Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava, Liceul cu Program Sportiv Suceava şi Centrul Cultural Bucovina în vederea organizării turneului internaţional de fotbal pentru juniori sub 16 ani denumit sugestiv  „Patru regiuni pentru Europa”  - inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceva cu terenul identic cu nr. cadastral PC 53300, situat în Suceava, str. Nicolae Titulescu - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L nr. 174/2013 privind aprobarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava cu completările şi modificările ulterioare – iniţiatori: Primarul municipiului Suceava dl.Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl.Lucian Harşovschi.
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii al Direcţiei Administraţia Pieţelor – iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
18. Informarea Biroului Evidenţa şi Administrarea imobilelor de locuit înregistrată cu nr. 20.258 din 21.06.2019.
19.Diverse.

 PRIMAR,
ION LUNGU


 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 1.436
  Din 21 Iunie 2019

Inchide