1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 16.12.2010, şi 29.12.2010.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în cursul anului 2011 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de acordare a subvenţiei de la bugetul local al municipiului Suceava, transportatorului S.C. TRANSPORT PUBLIC LOCAL S.A. Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
6.      Proiect de hotărâre privind tariful de închiriere aplicabil începând cu 01.01.2011 pentru folosirea terenului ocupat de mijloace publicitare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenţei aferente spaţiilor medicale concesionate – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale privind divorţul prin acordul soţilor – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Sală polivalentă 5000 locuri, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare zonă agrement Tătăraşi, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reţele alimentare energie electrică şi iluminat public cartier de locuinţe pentru tineri zona Tătăraşi, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr.1 şi apartamentului nr.2 din imobilul casă de locuit situat în municipiul Suceava, str. Cernăuţi nr.48, a parcelelor de teren aferente construcţiilor, precum şi a parcelelor de grădină aflate în proprietatea municipiului, către titularii contractelor de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind vânzarea imobilului – casă de locuit cu anexe şi teren situat în municipiul Suceava, str.6 Noiembrie nr.14, către titularul contractului de închiriere – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren, în suprafaţă de 200 mp – teren aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava, cu suprafaţa de 200 mp – proprietatea fam.Budeanu Bogdan şi Adina Melexina – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.02.2011 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
16. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenurile atribuite în folosinţă gratuită Parohiei Ortodoxe Ucrainiene „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind vânzarea unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii către proprietarul construcţiei – casă de locuit – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de pornire la licitaţie pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. 6 Noiembrie fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava, str. Nicolae Bălcescu nr.3 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui suport metalic de prezentare a unui autovehicul pe esplanada pietonală adiacentă Magazinului Bucovina – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar luminos – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava b-dul Ana Ipătescu nr.8 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale prin construirea unor balcoane şi windfanguri – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea şi organizarea Poliţiei Locale Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de Ecologizare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
30. Informare privind activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială pe anul 2010.
31. Diverse.
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 46/21.01.2011

Inchide