1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 30.01.2014, 14.02.2014 şi 17.02.2014;
2.    Proiect de hotărâre de completare a art. 56 din cadrul HCL nr. 16/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind finanţările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local” a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.    Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice al Municipiului Suceava pentru anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.    Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.    Proiect de hotărâre privind Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava pentru anul şcolar 2014 – 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.    Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.Proiect de hotărâre privind vânzarea beciului în suprafaţă totală 19,60 mp, aflat la subsolul imobilului situat pe str. Cernăuţi nr. 80, pe cote părţi către proprietarii imobilului - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.Proiect de hotarare privind reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii „ Petru Musat “ -initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei
12.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitii “ Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Musat “-initiator Primarul municipiului Suceava
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local de publicitate privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate în municipiul Suceava în conformitate cu prevederile Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism – Plan Urbanistic de Detaliu – Solicitant: Afilipoaei Bogdan - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava - domeniul privat Solicitant: Jitariu Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
16.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universităţii din municipiul Suceava şi realizarea unei alei de acces la acest punct - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava, str. Aleea Saturn, nr. 3, bl. E22, sc. A, în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
19.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 11, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Rîndunicii, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Florilor,bloc MES, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Aleea Venus, nr. 4, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit cu un windfang - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23.Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Str. Muncii, nr. 5, pentru amenajare trepte de acces la apartamentul nr. 16 din blocul 88 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Calea Unirii fn. în vederea amplasării unui chioşc pentru desfacere îngheţată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către Parohia „Sfânta Înviere” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 185 mp în vederea realizării împrejmuirii paraclisului bisericii „Sfânta Înviere” şi a punctului de informare turistică - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia „Sfântul Spiridon” Suceava a suprafeţei de 355 mp teren proprietate a municipiului Suceava – domeniul privat, situată în Suceava, str. Zorilor fn., în vederea amplasării unor anexe gospodăreşti (casă mortuară, praznicar, troiţă şi grup sanitar) şi amenajării incintei (împrejmuire, alei pietonale, platforme dalate, locuri de parcare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27.Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Liceul cu Program Sportiv Suceava a Stadionului Iţcani, proprietate a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Stadionului fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28.Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unei parcele de teren situată in municipiul Suceava , in vederea amplasarii unui totem publicitar-initiator Primarul municipiului Suceava
29.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la Hotararea nr. 153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
30.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al municipiului Suceava , judetul Suceava , inscris in Anexa la HCL nr.153/29.11.1999, cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
31.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si persoane juridice in incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava
32.Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
33.Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză a activităţii S.C. TPL S.A. - iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Doroftei, dl. Vasile Mocanu, dl. Andrei – George Păduraru, dl. Daniel Prorociuc, dl. Marcel – Dan Roibu şi dl. Corneliu Vornicu;
34.Proiect de hotarare privind aprobarea Asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociatia PRO ANIMALS TINA , in vederea derularii activitatilor desfasurate in adapostul pentru cainii comunitari fara stapan din municipiul Suceava -initiatori Primarul municipiului Suceava , viceprimarul municipiului Suceava Ovidiu Doroftei, viceprimarul municipiului Suceava Gavril Virvara
35.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului aferent anului 2013 privind stadiul îndeplinirii măsurilor cuprinse în Programul de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Suceava la indicatorul pulberi în suspensie PM 10 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
36.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la o locuinţă realizată prin programul ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
37.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
38.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere cu Asociaţia Lumină Lină Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
39.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
40.Memoriu – reclamaţie înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 27/10.02.2014; 
41.Diverse.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

nr.  349 din 21.02.2014 

Inchide