1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de: 14.10.2015 ora 1200, 14.10.2015 ora 1600, 29.10.2015, 05.11.2015 și 11.11.2015;

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și S.C. „Iulius Mall” Suceava, în vederea susținerii manifestărilor cultural – artistice care se vor desfășura cu ocazia Revelionului 2016, în Municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor lunare de consum pentru autoturismele aparținând Municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind păstrarea cuantumului valorii chiriilor și a tarifelor aplicabile pentru anul 2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind scutirea la plata chiriei a agenților economici din Complexul Comercial Bazar pentru perioada în care aceștia nu pot desfășura activitatea de comerț ca urmare a controlului Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Bucovina” al Județului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind instituirea unor reglementări rutiere - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind instituirea unor restricții și reglementări rutiere în zona centrelor comerciale de pe Calea Unirii și alte măsuri necesare fluidizării traficului rutier - iniţiatori Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

11.  Proiect de hotărâre privind mutarea panoului publicitar de pe fațada Centrului Cultural Bucovina – iniţiator Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hală de depozitare și comercializare echipamente tehnologice, pe teren proprietate privată – Solicitanţi: Livadaru Lucian Mircea, Livadaru Magda și Mechetei Alexandru - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe cu două tronsoane cu regim de înălțime D+P+5E și D1+D2+P+4E, sistematizare verticală, împrejmuire, branșamente / racorduri, pe teren proprietate privată în suprafață de 2.265 mp. - Solicitant: S.C. Ucasy Biuldars S.R.L. - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

14.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 140 mp. situată în Suceava, B-dul. 1 Decembrie 1918 nr. 9 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

15.  Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare încheiat între Asociația județeană de apă și canalizare Suceava și operatorul S.C. ACET S.A. Suceava, în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Suceava administrate de persoane fizice și persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Florilor nr. 4 proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv d-lui. Iancu Mugurel - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei stații de betoane Areni) proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv S.C. SUCT S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Ștefan cel Mare și în str. Calea Unirii proprietarului construcțiilor amplasate pe aceste parcele de teren, respectiv societății Telekom România Communications S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. Totex S.R.L. Botoșani - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

22.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. UPSERV S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Bazelor nr. 3 proprietarului construcțiilor amplasate pe această parcelă de teren, respectiv S.C. EXPROTERM S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

24.  Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării, prin negociere directă, a terenului proprietate publică a municipiului Suceava, situat în Suceava, str. Petru Rareș fn., aferent spațiului comercial proprietate a A.F. Mamciuc Carmen Cornelia și Sotuha Camelia Elena - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Proiect de hotărâre privind primirea de noi membri în Asociația Județeană pentru apă și Canalizare Suceava, retragerea unor membri din AJAC Suceava și împuternicirea reprezentantului Consiliului Local Suceava în Adunarea Generală a AJAC Suceava, să voteze pentru primirea de noi membri, retragerea unor membri, precum și pentru semnarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului AJAC Suceava, ca urmare a primirii / retragerii unor membri - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26.  Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Stratu Dănilă Severin - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru locuințele realizate prin programul ANL - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 174/2013 privind  aprobarea Regulamentului de autorizare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață pe raza municipiului Suceava aprobat prin HCL nr. 174/2013 - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

29.  Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 33.813/18.11.2015;

30.  Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU

Avizat pentru legalitate
Secretar municipiu,
Jr. IOAN CIUTAC

nr. 3300
din  20.11.2015

Inchide