Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava, în temeiul prevederilor art. 50 din Decretul nr.195/2020 privind instituirea stării de urgenţa pe teritoriul României, având în vedere prevederile  art. 133 alin.1  , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                                    DISPUN:

  Art. 1  Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de joi, 26 martie 2020, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.
  Art. 2  Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
  Art. 3  Votul se exprima prin completarea formularului prevazut in anexa la prezenta Dispozitie.
  Art. 4  Proiectele de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
  Art. 5  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
ION LUNGU

            Contrasemnează
 Secretar general al municipiului
         Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr. 872
  Din 20.03.2020

 

Inchide