1.     Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 26.02.2015 și 13.03.2015;

2.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Fundația Evanghelică de Binefacere a Nevăzătorilor din România „Orbul Bartimeu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană „Sportul pentru toți” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Promotorii Bucovinei” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Asociația Lumină Lină Suceava - „Centrul social de noapte și reinserție socială a persoanelor fără adăpost din Suceava – Sfânta Vineri” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava și Fundația Filantropică „FARA” România – Centrul de Recuperare Emanuel Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse școlare de care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învăţământ, pentru anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiții „Reamplasarea cu caracter provizoriu a statuii Petru Mușat” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reabilitare rețele   termoficare și puncte termice – Obiective: 1. Înlocuire racord termic P.T. Gară spre ANL str. Jean Bart – str. Nicolae Iorga; 2. Reabilitare rețea agent termic primar traseu C33 – C34 cartier Obcini, str. Gavril Tudoraș; 3. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă 'H'; 4. Racord termic circuit primar P.T. Cuza Vodă 'I', din municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – Stredie Gheorghe - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

15.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

16.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava în vederea amplasării unui punct de informare turistică, fără scop lucrativ, în parcul Universității din municipiul Suceava și realizarea unei alei de acces la acest punct - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

17.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RNP – Romsilva prin Direcția Silvică Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

18.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. George Enescu nr. 46, în vederea extinderii spațiului comercial existent - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, B-dul. 1 Mai nr. 12, pentru extinderea unui spațiu de locuit în vederea schimbării destinației acestuia în cabinet stomatologic - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Profesor Leca Morariu nr. 11A, în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu un balcon - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului public de salubrizare, a studiului de fundamentare, a caietului de sarcini privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră și a contractului de delegare de gestiune prin concesiune a serviciului de salubrizare menajeră pe raza Municipiului Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu, Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

22.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2015 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

23.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind întreținerea și circulația câinilor cu stăpân în Municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava – dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Lucian Harșovschi;

24.  Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Lucian Harșovschi, Viceprimar al municipiului Suceava să reprezinte Consiliul Local al Municipiului Suceava în Adunarea Generală a „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” şi  împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Preşedintelui şi a Consiliului director al „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” precum şi pentru adoptarea şi semnarea Actelor adiţionale de modificare a Actului constitutiv şi a Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali în comisiile pentru vânzarea unor spații medicale, respectiv comisia de contestație - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

26.  Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru atribuirea contractelor de finanțare nerambursabilă din fonduri publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al S.C. Transport Public Local S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

28.  Proiect de hotărâre privind atribuirea autorizațiilor taxi pentru realizarea serviciului de transport persoane în regim de taxi - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

29.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pentru Municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;

30.  Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

31.  Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi - funcții publice - iniţiator Primarul municipiului Suceava;

32.  Raportul Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a autorizațiilor taxi pentru transportul de persoane în regim de taxi înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 50/13.03.2015;

33.  Diverse.

 

 

PRIMAR,

ION LUNGU

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

 

Nr. 876

din 20.03.2015

Inchide