1.     Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 21.04.2016;

2.     Proiect de hotărare privind aprobarea conturilor anuale de execuție pentru bugetul general al municipiului Suceava și situațiilor financiare anuale la data de 31.12.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

3.     Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

4.     Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Județeană de Fotbal Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

5.     Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația de Părinți și Absolvenți ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

6.     Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Polițiștilor Locali Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

7.     Proiect de hotărare privind aprobarea sprijinului financiar aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;

8.     Proiect de hotărare privind aprobarea proiectelor ce urmează a fi finanțate din fondurile nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

9.     Proiect de hotărare privind aprobarea documentației descriptive (caietului de sarcini) pentru contractarea unei finanțări rambursabile interne / externe în valoare de maxim 25.000.000 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava;

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuințelor construite prin programul Agenției Naționale pentru Locuințe titularilor contractelor de închiriere - inițiator Primarul municipiului Suceava;

11.  Proiect de hotărare privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Contorizarea energiei termice a branșamentelor de încălzire și apă caldă menajeră la nivel de scară de bloc din municipiul Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;

12.  Proiect de hotărare privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava, Asociația Culturală – Educativă „CLUBUL VIDEO ART” al elevilor de la Colegiul Național „Petru Rareș”, Centrul Cultural Bucovina, Casa de Cultură a Studenților, Universitatea „Ștefan cel Mare” și Colegiul Național „Petru Rareș” privind organizarea Festivalului Mondial al Cinematografiei de Amatori UNICA 2016 în Municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

13.  Proiect de hotărare privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „SMART IMPACT – Soluții inovatoare pentru dezvoltare instituțională durabilă” cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

14.  Proiect de hotărare privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Freight TAILS ACTION PLANNING NETWORK – Soluții logistice inovatoare pentru transportul și distribuția de marfă”, faza de implementare, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

15.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Facultatea de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, cu sediul în Suceava str. Universității nr. 13 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

16.  Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul de urbanism aferent pentru construire ansamblu rezidențial de locuințe colective, cu tronsoane cu regim de înălțime de până la P+6 niveluri, branșamente / racorduri la rețelele de utilități tehnico – edilitare, sistematizare verticală, pe teren proprietate privată în suprafață totală de 3.656 mp. – Solicitanți: Pîțu Ioan și Pîțu Ancuța – Mădălina și Flutur Gheorghe – Cristian și Flutur Paraschiva - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

17.  Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu  pentru construire locuință individuală cu regim mic de înălțime, anexă, împrejmuire, racorduri /  branșamente pe teren proprietate privată – Solicitanți: Darie Florin - Iulian și Darie Tatiana - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

18.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava;

19.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

20.  Proiect de hotărâre privind acceptarea donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 375 mp. situată în municipiului Suceava, B-dul. Sofia Vicoveanca (zona E85) - inițiator Primarul municipiului Suceava;

21.  Proiect de hotărâre privind completarea bunurilor de retur proprietate publică a municipiului Suceava ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 17/5013/13.04.2010 și administrate de S.C. ACET S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

22.   Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava în vederea scoaterii din funcțiune și a valorificării - inițiator Primarul municipiului Suceava;

23.   Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul și clădirea Bisericii Sfânta Elisabeta a Ungariei, atribuite în folosință gratuită către Parohia Romano – Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;

24.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosință gratuită către Biserica Creștină după Evanghelie „Diakonia” Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;

25.  Proiect de hotărâre privind darea în administrare către RNP – Romsilva prin Direcția Silvică Suceava a unei suprafețe de 3,44 ha fond forestier proprietate publică a municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;

26.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii noilor suprafețe de teren propietate publică a municipiului Suceava situate în Suceava Aleea comercială a Pieței George Enescu  - inițiator Primarul municipiului Suceava;

27.  Proiect de hotărare privind aprobarea concesionării suprafeței de 4,0 mp. teren proprietate privată a municipiului, reprezentând extinderea balconului existent (veranda pentru recuperare locomotorie autorizată cu AC nr. 819/2001 în suprafață de 18 mp.), aferent apart. nr. 2 de la parterul blocului de locuințe nr. E73, scara A, B-dul. George Enescu, nr. 36 și intrarea în legalitate a lucrării de construire executată – Solicitant: Potoroacă Ionel - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

28.  Proiect de hotărare privind aprobarea concesionării fără licitație publică a suprafeței de 17 mp. teren proprietate privată a municipiului, situat pe strada Traian Vuia pentru extinderea construcției autorizată cu AC nr. 890/2001 (spațiu pentru prestări servicii comerciale) cu un corp de clădire P+1E rezultat ca urmare a continuării zidului de sprijin executat în vederea stabilizării versantului dintre străzile Traian Vuia și Cernăuți și intrarea în legalitate a lucrărilor de construire executate – Solicitant S.C. Master Auto Glass S.R.L. - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;

29.  Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Slătioarei nr. 2C în care va fi amenajat un cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava;

30.  Proiect de hotărare privind concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Dimitrie Onciul fn., în vederea extinderii spațiului comercial existent - inițiator Primarul municipiului Suceava;

31.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Stațiunii nr. 6 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

32.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Stațiunii nr. 11 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

33.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Venus nr. 1 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

34.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Saturn nr. 11 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

35.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Aleea Nucului nr. 1 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

36.  Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului pentru concesionarea fără licitație publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Ștefan cel Mare nr. 37 - inițiator Primarul municipiului Suceava;

37.  Proiect de hotărare privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului profesor Costan Costică - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

38.  Proiect de hotărare privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava”, domnului arhitect Doru – Ghiocel Olaș - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

39.  Proiect de hotărare privind declanșarea procedurii de atribuire a copiilor conforme pentru transportul în regim de închiriere - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

40.  Proiect de hotărare privind prelungirea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de transport public local complementar de persoane prin curse regulate - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;

41.  Proiect de hotărare privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” precum și a organigramei și a statului de funcții al acestei instituții - inițiator Primarul municipiului Suceava;

42.  Proiect de hotărare privind actualizarea statelor de funcții pentru Direcția Municipală de Evidență a Persoanei, Direcția Generală a Domeniului Public, completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și a numărului de personal și a statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială - inițiator Primarul municipiului Suceava;

43.  Proiect de hotărare privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul Direcției Generale a Domeniului Public - inițiator Primarul municipiului Suceava;

44.  Raportul privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul I 2016 înregistrat la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 102/13.05.2016;

45.  Informarea Direcției Patrimoniu – Biroul evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 16.608/20.05.2016;

46.  Adresa S.C. Termica S.A. Suceava înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 14.738/05.05.2016;

47.  Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU              


Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1208
din 20.05.2016 

Inchide