1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 14.04.2011, 09.05.2011 şi 11.05.2011.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului general al municipiului Suceava şi a situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind alocarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă a bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile în vederea asigurării fondurilor necesare pre-finanţării şi/sau co-finanţării proiectelor care vor fi realizate din fonduri europene – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei Municipiului Suceava în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar(SNEP), precum şi stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Profesioniştilor Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Culturală „Lira de Aur” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Amenajare zonă agrement Burdujeni, municipiul Suceava” – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Suceava şi Consiliul Local Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 30.07.2011 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava domeniul privat – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între municipiul Suceava şi S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. în vederea organizării unui eveniment artistic – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unei parcele de teren în suprafaţă de 40 mp situată în intravilanul municipiului Suceava, Cartierul Burdujeni, la locul numit Lanişte 2 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită a două parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava către Camera de Comerţ şi Industrie Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01. 2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren în municipiul Suceava, str.Apenductului fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unui spaţiu, proprietate privată a municipiului Suceava, situat în Suceava str.Ştefan cel Mare nr.78 în vederea înfiinţării unui cabinet medical de gastroenterologie – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situată în Suceava, str. Petru Rareş (zona Pieţei Agroalimentare) – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii garajului existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi amenajarea unor alei pietonale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit prin construirea unor balcoane şi amenajarea unor alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.103 din 09 mai 2011 privind aprobarea contractului de concesionare a unor active situate în incinta CET Suceava în vederea realizării şi operării, prin atragerea capitalului privat, a unei centrale de cogenerare de înaltă eficienţă dimensionată pentru necesarul de energie termică în municipiul Suceava şi concesionarea în vederea retehnologizării şi operării Centralei electrice de termoficare în cogenerare cu combustibil cărbune din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea atestatului Administrator de imobil – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
24. Proiect de hotărâre de aprobare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor cu risc de producere pe raza municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25. Proiect de hotărâre privind măsurile referitoare la utilizarea focului deschis în cadrul instituţiilor, gospodăriilor cetăţeneşti şi operatorilor economici aflate pe raza municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri referitoare la fumatul în cadrul instituţiilor, gospodăriilor cetăţeneşti şi operatorilor economici pe raza municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre de aprobare a planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Proiect de hotărâre de aprobare a planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe anul 2011 pentru municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.188/26.08.2010 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31. Informarea Serviciului integrare europeană şi strategii de dezvoltare nr.16.872/11.05.2011.
32. Informarea Biroului evidenţă şi administrarea imobilelor de locuit nr.17.549/17.05.2011.
33. Informarea Primarului municipiului Suceava privind efectuarea concediului de odihnă.
34. Diverse.

PRIMAR,
ION LUNGU 

 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 1600/20.05.2011

Inchide