Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 26 iulie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.   Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local al municipiului Suceava din 21 iunie 2018 şi 12 iulie 2018;
2.   Proiect de hotărâre privind modificarea punctului 4 din cadrul Art.4 al HCL nr.201/2016 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate-inițiator Primarul municipiului Suceava;
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul II al anului 2018, pe cele două secțiuni-Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare-inițiator Primarul municipiului Suceava;
4.   Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava;
5.   Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava;
6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava;
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România-inițiator Primarul municipiului Suceava;
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, pentru activitățile sportive în anul 2018, conform Legii nr. 69/2000-inițiator Primarul municipiului Suceava
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării din fonduri nerambursabile, de la bugetul local al Municipiului Suceava pe anul 2018 a proiectelor declarate câștigătoare de Comisia de evaluare și selecție în data de 27.06.2018-inițiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și muzeul Bucovinei Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Culturală “Friedrich Schwartz” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația Club Moto Chopper Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.208/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Suceava în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației constituite în cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr.209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava-inițiator Primarul municipiului Suceava; 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea art.475 alin.(2) din Anexa nr.1 la HCL nr.322 din 28.11.2017 şi a art.475 alin.(2) din Anexa nr.1 la HCL nr.158 din 31.05.2018-iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava și Asociația Culturală Educativă “CLUBUL VIDEO ART”privind participarea unei delegații din partea Municipiului Suceava la Blansko, Cehia la Festivalul Mondial al Cinematografiei de amatori UNICA ediția 2018, în perioada 31 august-09 septembrie 2018, precum și a cheltuielilor legate de acestă deplasare-inițiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii “Reţele de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare strada Octavian Goga, municipiul Suceava” –iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării UAT Suceava în cadrul proiectului “Achiziție de mijloace de transport public –autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici ai investiției , a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de parteneriat și a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale-inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal şi Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuinţe colective cu 2 tronsoane , cu regim de înălţime D+P+5E fiecare, locuri de parcare , sistematizare verticală, racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată –solicitant SC MICBA IMOBILIARE SRL-iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL și Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea a două hale de producție și a două hale de depozitare pentru vopsele lavabile și a unei hale de producție și depozitare pentru confecții metalice, sistematizare verticală , împrejmuire, extinderi de rețele tehnico-edilitare și branșamente/racorduri la rețele de utilități tehnico-edilitare, pe teren proprietate privată-Solicitanți SC EUROBETA COLORS SRL și ABALAȘEI SORIN MARIUS-inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj cu caracter provizoriu, construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava –domeniul privat-iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp situată în Suceava str. Calea Unirii fn, în incinta Centrului Comercial Bazar, teren proprietate a SC Amerom Transcom SRL-inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Suceava pentru constituirea comisiei pentru aplicarea Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală , republicată-inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect privind completarea HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.18 din HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale în vigoare –inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre de modificare a anexelor la HCL nr.90 din 29.03.2018 de aprobare a  Regulamentului privind funcționarea sistemului de autotaxare în parcările cu plată din municipiul Suceava -inițiatori Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre de adoptare a propunerilor privind criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei de Asistenţă Socială , actualizarea organigramei şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava precum şi actualizarea statelor de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor şi Direcţia Administraţia Pieţelor –iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică Suceava , înregistrată la Consiliului Local al municipiului Suceava la nr. 140/16.07.2018;
30. Informarea Serviciului Protecţie Socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială privind activitatea asistenţilor personali pe semestrul I 2018, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 24.286 din 13.07.2018;
31. Informare privind Raportul comisiei de licitație constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr.101 din 29.03.2018 cu privire la licitația organizată în data de 09.07.2018 , înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 23.791/2018;
32. Diverse.


        p.PRIMAR
        ION LUNGU
       VICEPRIMAR
LUCIAN HARȘOVSCHI        


    Avizat pentru legalitate,
       Secretar municipiu
       Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.  2103
  Din 20.07.2018
   

Inchide