Articol unic: Este convocată  şedinţa ordinară  a  Consiliului Local al municipiului Suceava  în data de  26 ianuarie 2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

   1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 15.12.2016.
  2. Proiect  de hotărare privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Eugen Girigan și declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
  3. Proiect de hotărare privind aprobarea utilizării, în cursul anului 2017, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2016, în sumă de 443.926,61 lei - inițiator Primarul municipiului Suceava.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Seră floricolă” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
  5. Proiect de hotărare privind actualizarea prețurilor de referință a energiei termice destinate agenților economici și populației, precum și a prețului de facturare pentru populație, urmare a scăderii TVA de la 20% la 19% - inițiator Primarul municipiului Suceava.
  6. Proiect de hotărare privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „MOLOC (Low carbon urban morphology) – Noi structuri, exemple de guvernare și provocări pentru orașe în tranziție energetică”, cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de Cooperare Interregională INTERREG EUROPE, cât și asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
  7. Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - inițiator Primarul municipiului Suceava.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor, terenuri și clădiri proprietate publică a municipiului Suceava aflate în folosința unităților de învățământ preuniversitar - inițiator Primarul municipiului Suceava.
  9. Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărare privind aprobarea atribuirii în locațiune, prin închiriere, cu licitație publică a trei spații comercial, proprietate privată a municipiului Suceava (două în suprafață de 8 mp. fiecare și unul în suprafață de 8,5 mp.) situate în Suceava, str. Petru Rareș nr. 7, precum și a terenului proprietate a municipiului Suceava, aferent acestora - inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 361 din 15.12.2016 privind completarea bunurilor de retur din anexa nr. 1 la contractul de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava înregisrat la registratura Primăriei municipiului Suceava sub nr. 30104 din 15.10.2015 și la S.C. Thermonet S.R.L. sub nr. 66 din 15.10.2015 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, str. Rarău, nr. 3, bl. 13 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spațiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 23, bl. G45 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 58, bl. 56, sc. D, pentru amenajare alee și gol de ușă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinației din spațiu comercial în spațiu prestări servicii (frizerie) - inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie fără licitație publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Traian Vuia nr. 2D, în vederea extinderii unei clădiri existente - inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărare privind conferirea titului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” domnului Mugur Andronic - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
18. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 și HCL nr. 333/24.11.2016 - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
19. Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 66/2008 privind aprobarea unor reglementări referitoare la organizarea și desfășurarea transportului de persoane, mărfuri sau bunuri în regim de taxi - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
20. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru anul 2017 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare - inițiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărare privind aprobarea Planului anual de acțiune pentru implementarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Municipiului Suceava în anul 2017 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017 - Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcții pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, al Direcției Generale a Domeniului Public, înființarea unui post și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția de Asistență Socială - Primarul municipiului Suceava.
24. Informare privind activitatea Direcției de Asistență Socială în anul 2016 înregistrată sub nr. 1.619/16.01.2017.
25. Diverse.

 PRIMAR,
 ION LUNGU
            
             
Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu
   Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 133
  Din 20.01.2017
   

Inchide