1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 15.12.2011 şi 29.12.2011;
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare din excendentul bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2011 şi a utilizării în cursul anului 2012 a excedentului bugetului local rămas în sumă de 5.505.993,25 lei - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului General Consolidat al Municipiului Suceava pe anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate a două garaje construite pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
7.      Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei garajului amplasat pe suprafaţa de 37mp. teren proprietate privată a municipiului, în spaţiu prestări servicii - coafură - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Viorel Seredenciuc;
8.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 243/24.11.2011 privind aprobarea tarifelor de închiriere aplicabile începând cu anul 2012 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.      Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra unor terenuri acordate tinerilor conform prevederilor Legii nr. 15/2003 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unor suprafeţe de teren administrate de persoane fizice şi persoane juridice în incinta Complexului Comercial Bazar - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al muicipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unui imobil proprietate publică a municipiului Suceava şi concesionat către S.C. ACET S.A., în vederea amenajării unui adăpost pentru câinii comunitari - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al municipiului Suceava şi în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava a unor bunuri imobile ce aparţin domeniului public al municipiului Suceava şi date în administrare Colegiului Tehnic “Petru Muşat” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către Parohia Ortodoxă Ucraineană “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” Suceava a unei parcele de teren în suprafaţă de 35 mp, situată în str. Zamca fn. în vederea amenajării unui drum de acces spre lăcaşul de cult - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava str. Vasile Bumbac în vederea amenajării unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor în sediul E-ON Moldova Distribuţie S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu aparţinând domeniului privat al municipiului Suceava, situat în Suceava, strada Calea Obcinilor nr. 1, 2, 3 în suprafaţă de 19,62 mp - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi – funcţii publice în statul de funcţii al Aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcţii pentru Direcţia de Ecologizare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Atestatului de Administrator de Imobil al doamnei Costanda Teodora Mihaela - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului semestrial de evaluare a capacităţii de apărare împotriva incendiilor pentru municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind Planul cu principalele activităţi ce urmează a fi desfăşurate de Poliţia Locală Suceava în anul 2012 şi criteriile specifice de evaluare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii de analiză privind modalităţile de calcul şi plată a subvenţiilor la energia termică datorate către S.C. Termica S.A. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind constituirea unei Comisii de analiză a contractelor de salubritate derulate cu compania ROSAL – iniţiatori consilierii locali: dl. Ovidiu Donţu, d-na. Doiniţa Cocriş, dl. Neculai Bosancu, Virginel Iordache, dl. Cornel Caşu, dl. Corneliu Vornicu, dl. Vasile Mocanu; 
23. Informarea Comisiei Locale de Ordine Publică înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 4/20.01.2012;
24. Diverse

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 56/20.01.2012 

 

Inchide