1.    Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 31.07.2014, 14.08.2014, 18.08.2014, 21.08.2014, 26.08.2014, 05.09.2014;
2.   Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Ciobanu - Timofi Adrian şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.    Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-nei. Enea Liviana în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.    Proiect de hotărâre privind schimbarea din funcţia de Viceprimar al municipiului Suceava a d-lui. Gavril Vîrvara – iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Ciobanu – Timofi Adrian, dl. Cîrlan Liviu, dl. Creţu Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Harşovschi Lucian, dl. Mocanu Vasile, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe, dl. Păduraru Andrei – George, dl. Roibu Marcel – Dan, dl. Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel, dl. Tătăranu Costel şi dl. Ungurian Daniel – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014;
5.    Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului municipiului Suceava - iniţiatori: dl. Barbă Niculai, dl. Ciobanu – Timofi Adrian, dl. Cîrlan Liviu, dl. Creţu Cristinel, dl. Doroftei Ovidiu, dl. Harşovschi Lucian, dl. Mocanu Vasile, dl. Monacu Vasile, dl. Onofrei – Răileanu Gheorghe, dl. Păduraru Andrei – George, dl. Roibu Marcel – Dan, dl. Prorociuc Daniel, dl. Seredenciuc Viorel, dl. Tătăranu Costel şi dl. Ungurian Daniel – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014;
6.    Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului şi nominalizarea unor consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor laS.C. „A.C.E.T” S.A. Suceava- iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014;
7.    Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acţionarilor la  S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - iniţiatori dl. Doroftei Ovidiu şi dl. Harşovschi Lucian – repus pe ordinea de zi la solicitarea d-lui. Doroftei Ovidiu şi d-lui. Harşovschi Lucian prin Adresa înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 203/12.09.2014;
8.    Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.    Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pe anul 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii 2014 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11.Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava prin reabilitare pietonal, străzi şi iluminat” – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 şi a cheltuielilor ce revin Municipiului Suceava în cadrul proiectului – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Proiectare şi execuţie campus şcolar la Liceul cu Program Sportiv Suceava”, cod SMS 52313 – iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16.Proiect de hotărâre privind modificarea art. 13 din Regulamentul de vânzare a locuinţelor construite prin ANL, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare - cumpărare cu plata integrală, modificarea art. 2.2 şi abrogarea art. 4.2 din Contractul de vânzare - cumpărare cu credit ipotecar, precum şi modificarea promisiunii de vânzare, aprobate prin HCL nr. 335/19.12.2013 şi aprobarea contractului cadru de vânzare – cumpărare cu plata în rate  - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi Direcţia Municipală de Evidenţă a Persoanelor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18.Adresa S.C. Termica S.A. Suceava nr. 9177/15.09.2014 înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 25.006/16.09.2014;
19.Diverse.
 
 

PRIMAR,

ION LUNGU

 

Avizat pentru legalitate,

Secretar municipiu

Jr. IOAN CIUTAC

Nr.  1897 din 19.09.2014 

Inchide