Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 OCTOMBRIE 2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.09.2018;
2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor Municipiului Suceava pentru trimestrul III al anului 2018, pe cele două secțiuni: Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, pentru activitățile sportive în anul 2018, conform Legii nr. 69/2000 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
5.  Proiect de hotărâre privind acordarea sumei de 10.000 lei elevului Turturean David Corneliu, de la Colegiul Național „Ștefan ce Mare”, drept recompensă pentru rezultatele școlare deosebite realizate până în prezent, prin participarea la numeroase concursuri locale, județene, naționale și internaționale, culminând cu obținerea medaliei de aur la Olimpiada Internațională de Astronomie desfășurată în Sri Lanka în perioada 6 – 14.10.2018 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România - inițiator Primarul municipiului Suceava;
7.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Casa Corpului Didactic „George Tofan” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
8.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația „Voces Christianum” Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea manifestărilor și activitățile organizate de Municipiul Suceava prin care se celebrează împlinirea celor 100 de ani de la data de 28 Noiembrie momentul Unirii Bucovinei cu România 1918 – 2018 și a cheltuielilor legate de aceasta - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect precum și a acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiții „Grădiniță program normal Cartier Ițcani, județ Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Transport Public Local S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 19/29.01.2015 privind acordarea de facilități pentru transportul public local și aprobarea contractului – cadru de acordare a subvenției pentru transportul public local de călători - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
13. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat care nu dețin locuință pe teritoriul municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 209/30.06.2016 privind desemnarea reprezentanților în Consiliile de Administrație ale centrelor bugetare din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 233 din 26 iulie 2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Suceava în cadrul proiectului „Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice”, de aprobare a indicatorilor tehnico - economici ai investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Local de Acțiune pentru Promovarea și Protejarea Patrimoniului Cultural în municipiul Suceava pentru perioada 2018 - 2023 și a portofoliului de proiecte aferent - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
17. Proiect de hotărâre cuprinzând norme privind buna conviețuire, ordinea și liniștea publică, transportul public de călători, gospodărirea orașului și protecția mediului, precum și comercializarea produselor și serviciilor de piață în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și  Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unui bloc de locuințe colective cu regim de înălțime – parțial D+P+M, parțial D+P+3E, parțial D+P+M+6E și parțial D+P+M+6E+7R, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: P.F.A. „Bohz Gheorghe” - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărâre privind completarea precum și eliminarea unor bunuri din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava – inițiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între Asociația județeană pentru apă și canalizare Suceava (AJAC Suceava) și operatorul ACET S.A. Suceava, înregistrat sub nr. 5013/17/13.04.2010 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui drept de folosință cu titlu gratuit, către S.C. Delgaz Grid S.A. a terenului în suprafață de 20 mp, situat în Suceava, str. Meseriașilor fn. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin negociere directă a unor parcele de teren proprietate publică a municipiului Suceava, având destinația de pajiște – pășune naturală -  inițiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp situate în Suceava str. Calea Unirii fn., în incinta Complexului Comercial Bazar, teren proprietate a S.C. Amerom Transcom S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei parcele de teren situate în Suceava str. Zorilor fn. în vederea amplasării unui chioșc cu destinația florărie, cu caracter provizoriu - inițiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind acceptarea în domeniul public al municipiului Suceava a donației constând în o parcelă de teren în suprafață de 61 mp. situată în municipiul Suceava str. Liliacului fn.- inițiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind sumele datorate municipiului Suceava de către S.C. Transport Public Local S.A. Suceava pentru perioada 2014 – 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare al municipiului Suceava” doamnei profesor Rodica Alexandru - inițiator Primarul municipiului Suceava;
28. Proiect de hotărâre de modificare a art. 1 din HCL nr. 257/25.08.2016 privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative - inițiator Primarul municipiului Suceava;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități cuprinzând solicitanții care au acces la o locuință pentru tineri, destinate închirierii în municipiul Suceava - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarera „Regulamentului privind funcționarea prin gestiune directă a Serviciului public de administrare a parcărilor” - inițiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi;
31. Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de funcții și a numărului de personal pentru Primăria municipiului Suceava și a statului de funcții al Direcției Municipale de Evidență a Persoanelor Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
32. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post în statul de funcții al Direcției de Ecologizare - inițiator Primarul municipiului Suceava;
33. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei, a statului de funcții și a salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” pentru Creșa nr. 1 Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
34. Informare privind activitatea desfășurată de Poliția Locală Suceava în trimestrul III 2018 înregistrată sub nr. 266.137/03.10.2018;
35. Informarea Biroului evidența și administrarea imobilelor de locuit înregistrată sub nr. 35.030/19.10.2018;
36. Raportul Comisiei constituită prin Dispoziția de primar nr. 369/25.02.2014 referitor la petiția d-lui. Manziuc Liviu – Ioan înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 126.205/03.09.2018;
37. Raportul Comisiei constituită prin Dispoziția de primar nr. 369/25.02.2014 referitor la petiția d-lui. Munteanu Ioan înregistrată la Primăria municipiului Suceava sub nr. 29.288/31.08.2018;
38. Diverse.

   PRIMAR,
 ION  LUNGU

Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.  2.680
  Din 19.10.2018   

Inchide