1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.10.2010 şi a şedinţei extraordinare din data de 04.11.2010 a Consiliului Local.
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea „Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii” pentru anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.201/27 septembrie 2007 privind aprobarea contractării unui împrumut intern/extern în valoare de maxim 50 milioane lei, modificată prin HCL nr.1/31 ianuarie 2008, HCL nr.145/09 iulie 2010 şi HCL nr.252/04 noiembrie 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.      Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional la Contractul nr.26.931/7155/2010 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentişti, asistenţilor medicali şi a cheltuielilor pentru medicamente şi materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală şi dentară din unităţile sanitare de învăţământ – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU: Andrisan Ionel şi Gherman Tudor – iniţiatori – Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
9.      Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 15 mp situat în Suceava, str. Aleea Dumbrăvii, în vederea reamplasării unui post de transformare de utilitate publică – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului proprietate privată a municipiului Suceava, situat în strada Florilor nr.1A, către proprietarul construcţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, amplasate pe aceste parcele de teren – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare.
14. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – str.6 Noiembrie fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a două parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava – zona Cartodrom – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii şi amenajării unui spaţiu de alimentaţie publică – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică şi stabilirea preţului concesiunii unei parcele de teren situate în municipiul Suceava în vederea extinderii spaţiului comercial existent – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în municipiul Suceava str. 6 noiembrie fn – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, B-dul George Enescu fn, în vederea amplasării unui chioşc de comercializare flori – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, în vederea amplasării unui totem publicitar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii şi prelungirii contractelor de închiriere pentru terenurile şi spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, proprietate a municipiului Suceava pentru anul 2011 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aparţinând domeniului public al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea şi modalitatea de încasare a taxei de ecologizare în municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
25. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de autorizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Suceava aprobat prin HCL nr.357/2006 – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
26. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor în Consiliile de Administraţie ale centrelor bugetare din învăţământul preuniversitar de stat – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28. Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 3021/19.11.2010

Inchide