1.      Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 12.02.2010 şi 25.02.2010.
2.      Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din România – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.      Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Suceava, a unor proiecte depuse în vederea acordării de finanţări nerambursabile pe anul 2010 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.      Proiect de hotărâre privind preluarea parţială sau integrală a cheltuielilor aferente reabilitării imobilelor pentru un număr de 5 familii/persoane singure aflate în imposibilitatea de asigurare a sumelor ce le revin – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
5.      Proiect de hotărâre privind anularea penalităţilor aferente debitelor achitate către asociaţia de proprietari privind consumul de energie termică de un număr de 45 de familii – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiţii „Consolidare versant Zamca în zona Şcolii Filadelfia” din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL şi Regulament local de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui cartier de locuinţe pentru tineri – Legea 15/2003, zona Tătăraşi, municipiul Suceava – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc.
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor şi a preţului de vânzare a spaţiilor medicale din Policlinica Judeţeană str. Ştefan cel Mare nr.78 – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.      Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unei alei de acces – str. Mărăşeşti – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava situate în municipiul Suceava în vederea amplasării unui chioşc cu destinaţia service telefonie mobilă – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea amenajării unor alei de acces – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind închirierea fără licitaţie a parcelelor de teren ocupate de construcţii provizorii pe terenuri concesionate pe o perioadă determinată – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Petru Rareş fn, în vederea amenajării unui spaţiu de comercializare produse Plafar – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind completarea, precum şi modificarea anexei la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului special de salubrizare „Toţi pentru curăţenia municipiului Suceava” – iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri de stradă în municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate între Municipiul Suceava şi Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Rădăuţi – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind actualizarea, în condiţiile legii, a statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava şi unele servicii publice de subordonare locală – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Adresa Asociaţiei de Proprietari nr.20, 21, 22, str. 1 Decembrie 1918 Suceava., înregistrată la Consiliul Local cu nr.27/26.02.2010.
22. Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 780 din 19.03.2010
Inchide