Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 ianuarie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 14.12.2017 si 15.01.2018.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii, în cursul anului 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exercitiului bugetar al anului 2017, în suma de 713.548,88 lei - initiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Bugetului General Centralizat al Municipiului Suceava pe anul 2018 – initiator Primarul municipiului Suceava.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii „Teren de sport în municipiul Suceava – Colegiul Tehnic Samuil Isopescu” - initiator Primarul municipiului Suceava.
5. Proiect de hotarare privind modificarea titlului si a articolului 1 din HCL nr. 274/29.09.2016 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice prin Compania Nationala de Investitii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului si asigurarea conditiilor în vederea executarii obiectivului de investitii „Sala polivalenta din municipiul Suceava, judetul Suceava” – initiator Primarul municipiului Suceava.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea „Acordului de principiu pentru semnarea unui Acord de Parteneriat între Municipiul Suceava din România si Municipiul Bethlehem din Palestina” – initiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi.
7. Proiect de hotarare privind modul de calcul a contributiei lunare de întretinere a copiilor ce frecventeaza Cresa Nr. 1 Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
8. Proiect de hotarare privind Reteaua scolara a unitatilor de învatamânt preuniversitar din municipiul Suceava pentru anul scolar 2018 – 2019 - initiator Primarul municipiului Suceava.
9. Proiect de hotarâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construire hala productie de bere, împrejmuire, cladiri anexe, extindere retele de utilitati tehnico – edilitare si bransamente / racorduri, pe teren proprietate privata – Solicitant: S.C. DANSBEER S.R.L. – initiator Primarul municipiului Suceava.  
10.Proiect de hotarâre privind aprobarea intrarii în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Rîpan Ioan - initiator Primarul municipiului Suceava.  
11.Proiect de hotarâre privind trecerea unei parcele de teren în suprafata de 6.600 mp situata în Suceava B-dul. George Enescu identica cu numarul cadastral topo 1911 înscris în Cartea Funciara 45061 din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul public al statului pentru realizarea obiectivului „Sediu Judecatorie Suceava” - initiator Primarul municipiului Suceava.  
12.Proiect de hotarâre privind acceptarea donatiei constând în trei parcele de teren, respectiv parcela cadastrala 40334 în suprafata de 86 mp, parcela 40336 în suprafata de 116 mp, parcela 40338 în suprafata de 116 mp, situate în extravilanul municipiului Suceava, zona Laniste I, Cartier Burdujeni, municipiul Suceava, parcele de teren afectate de drumuri propuse în PUZ -  initiator Primarul municipiului Suceava.  
13.Proiect de hotarâre privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a unor parcele de teren ce apartin domeniului public al municipiului Suceava, situate în municipiul Suceava, strada Energeticianului, în vederea amplasarii unor stâlpi necesari alimentarii cu energie electrica a fabricii de procesare deseuri periculoase apatinând S.C. Mondeco S.R.L. -  initiator Primarul municipiului Suceava.  
14.Proiect de hotarâre privind aprobarea închirierii unui spatiu apartinând domeniului public al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava;  
15.Proiect de hotarâre privind modificarea HCL nr. 350 din 14.12.2017 privind cuantumul ratelor lunare / anuale stabilite sub forma unei sume egale cu chiria stabilita pe piata libera si a tarifelor aplicabile pentru anul 2018 - initiator Primarul municipiului Suceava.  
16.Proiect de hotarâre privind actualizarea organigramei si a statului de functii pentru Directia Generala a Domeniului Public - initiator Primarul municipiului Suceava.  
17.Proiect de hotarâre privind Planul cu principalele activitati ce urmeaza a fi desfasurate de Politia Locala Suceava în anul 2018, obiectivele stabilite si indicatorii de evaluare - initiator Primarul municipiului Suceava.  
18.Informare privind activitatea desfasurata de Politia Locala Suceava în anul 2017 nr. 170047/05.01.2018 înregistrata la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 14/17.01.2018.
19.Informare privind activitatea Directiei de Asistenta Sociala în anul 2017 nr. 250245/16.01.2018.
20.Informarea Biroului evidenta si administrarea imobilelor de locuit nr. 1512/16.01.2018.
21.Diverse.
 
  PRIMAR,
 ION LUNGU

 Avizat pentru legalitate,
   Secretar municipiu
     Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 75 
  Din 19.01.2018  

Inchide