Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

  Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de joi, 25 februarie 2021, ora 14:00, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.
  Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
  Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoțit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava.
  Art. 4. Cu privire la proiectul de hotărâre menționat, se pot formula şi depune amendamente în condițiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
  Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

PRIMAR,
ION LUNGU

                              CONTRASEMNEAZĂ         
                 SECRETAR GENERAL MUNICIPIU
              Jrs. IOAN CIUTAC           

  Nr. 276
  Din 19.02.2021

 

Inchide