Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 25 august 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr.50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului Local al municipiului Suceava ce au avut loc in 28 iulie 2016 si în 3 august 2016.
2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea disponibilităţilor din fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2006-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii 2016-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documemtaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea a 4 locuinţe cu regim mic inălţime, anexe, împrejmire, racorduri /branşamente, pe teren proprietate privată, solicitanţi- Roşca Nicuşor, Roşca Gheorghe, Roşca Maria şi Roşca Ionuţ-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulementul de urbanism aferent pentru construirea unor locuinţe individuale cu regim mic de înalţime şi a unui spaţiu de depozitare (hală), pe teren proprietate privată în suprafaţă de 4854 mp, solicitanţi- Boicu Mihai, Nicsan Vasile şi Nicşan Adriana, Bejenar Mihai şi Bejenar Cozmin, Cazacu Ianovici Lavinia-Cecilia şi Cazacu Ianovici Andrei, Semeniuc Dumitru şi Semeniuc Rodica-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea predării amplasamentului destinat construcţiei obiectivului de investiţii “Sală polivalentă municipiul Suceava“către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii care va realiza investiţia-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. VOLTZ MEDIA S.R.L. in vederea organizării “Turneului aniversar Borsec 210 ani “-iniţiator Primarul municipiului Suceava Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
10.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11.  Proiect de hotărâre de modificarea a HCL nr. 140 din 21.04.2016 privind acceptarea donaţiei constând în două parcele de teren alăturate, în suprafaţă de 1399 mp şi respectiv 647 mp-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 100/29.04.2009 privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinaţia de curţi construcţii şi grădini, către proprietarii construcţiilor –case de locuit-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei parcele de teren situate în Suceava, str. Trandafirilor fn în vederea amplasării unui pupitru pentru comercializare flori –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a trei spaţii comerciale, două în suprafaţă de 8 mp fiecare şi unul în suprafaţă de 8,5 mp, situate în Suceava , str. Petru Rareş nr. 7-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , situată în Suceava, str. Calea Unirii nr. 58 sc.D, pentru amenajare alee şi gol de uşă pentru acces din exterior în vederea schimbării destinaţiei din spaţiu comercial în spaţiu prestări servicii (frizerie) - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16.  Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava , str. Cuza Vodă nr. 14-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17.  Proiect de hotărâre privind completarea , precum şi modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 153/29.11.1999, cu modificările şi completările ulterioare-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18.  Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creştină după Evanghelie “ Diakonia” Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare privind valoarea bunurilor necesare prestării serviciului public de transport distribuţie şi furnizare a energiei termice pe raza municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20.  Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Comisiei pentru soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor, conform Legii locuinţei nr. 114/1996 şi a Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21.  Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Comunitare Consultative-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22.  Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la H.C.L. nr. 312/28.11.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Administraţia Pieţelor-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23.  Proiect privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava Suceava, al Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanei, al Direcţiei Generale a Domeniului Public, infiinţarea unor posturi şi actualizarea organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24.  Proiect de hotărâre privind acordarea concediului de odihnă suplimentar personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţiei Municipale de Evidenţă a Persoanei, Direcţiei Administraţia Pieţelor, Direcţiei Ecologizare şi Direcţiei de Asistenţă Socială-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25.  Cererea Cabinetului individual avocat “Buceschi Adriana“, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 23655 din 28 iulie 2016.
26.  Diverse.


 PRIMAR,

ION LUNGU


Avizat pentru legalitate
  Secretar municipiu
     jr. Ciutac Ioan

Nr.1987                                                                                     

Din 19.08.2016

 

 

 

Inchide