1.      Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului Local al municipiului Suceava  ce a avut loc in data de 28 iulie 2011 .
2.      Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
3.      Proiect de hotarare privind alocarea disponibilitatilor din Fondul de rezerva al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
4.      Proiect de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania-initiator Primarul municipiului Suceava
5.      Proiect de hotarare privind virarea unor sume in cadrul „ Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii „ pentru anul 2011-initiator Primarul municipiului Suceava
6.      Proiect de hotarare privind alocarea resurselor financiare pentru consultanti si pentru proiectele pentru care se solicita finantare , sub rezerva selectarii candidaturii, in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano-Român vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse, Obiectivul 1, Aria de concentrare 4-“ Imbunatatirea mediului inconjurator “-initiator Primarul municipiului Suceava
7.      Proiect de hotarare privind aprobarea Angajamentului de sustinere a parcurgerii etapelor de implementare a Programului de Cooperare Elvetiano-Român vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene , Obiectivul 1, Aria de concentrare 4-“ Imbunatatirea mediului inconjurator “ –initiator Primarul municipiului Suceava
8.      Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-solicitant Zettel Iohann-Petrica-initiator Primarul municipiului Suceava
9.      Proiect de hotarare privind schimbul de teren , in suprafata de 400 mp-teren apartinand domeniului privat al municipiului Suceava , cu suprafata de 600 mp-proprietatea fam. Gontaru Nicolai si Otilia-initiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotarare privind preluarea de catre municipiul Suceava a unor bunuri mobile si imobile ce apartin domeniului public al municipiului Suceava si concesionate catre SC ACET SA –Statia de Tratare a Apei Dragomirna-initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind acceptarea de catre Municipiul Suceava a donatiei SC „ ETIS „ SRL , constand in parcela de teren in suprafata de 434 mp situata in Suceava , B-dul Sofia Vicoveanca ( Zona Metro )-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a unei parcele de teren in suprafata de 85 mp catre Asociatia Judeteana de Fotbal Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind asocierea intre Municipiul Suceava si Clubul Sportiv „ Sport Style„-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind completarea , modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava ,cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind concesionarea si stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava in vederea extinderii unor spatii de locuit prin construirea unor balcoane si amenajarea unor alei de acces-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de „Cetatean de Onoare al municipiului Suceava „ , domnilor Jauca Alecsandru, Panzariu Vasile, Nichiforeanu Aurel , Toma Filaret, Marza C. Mihai-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind transformarea unui post in statul de functii al Directiei de Asistenta Sociala-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 278/25.11.2011 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat –initiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
20. Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 2277/19.08.2011

 
Inchide