DISPOZIŢIE
            privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava, în data de 24 SEPTEMBRIE 2015, ora 14.00

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.08.2015;
2.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului institutiilor publice si activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2015 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Nicolae” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Fundatia de Caritate si Întrajutorare „Ana” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 176/18.06.2015 privind asocierea între Municipiul Suceava si Asociatia Pensionarilor din Burdujeni Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 17/27.02.2014 privind aprobarea „Regulamentului privind finantările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităti nonprofit de interes local” a municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava; 
8.  Proiect de hotărâre privind înfiintarea „Teatrului Municipal Matei Visniec Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 145/2015 de aprobare a Planului de disponibilizare al S.C. Termica S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente acestuia, a documentaţiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivelor de investitii din cadrul proiectului „Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde” - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Suceava în calitate de partener la realizarea proiectului „Freight TAILS – Solutii logistice inovatoare (electromobilitate) pentru transportul si distributia de marfă” cod 146 cofinantat de Uniunea Europeană în cadrul Programului de cooperare teritorială URBACT III, cât si asigurarea fondurilor necesare implementării proiectului anterior mentionat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151/29.05.2015 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui cimitir cu spatii pentru monumente funerare si construire praznicar, clopotnită, locuri de parcare pe teren proprietate publică a municipiului Suceava zona Dealul Mănăstirii - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier George Enescu (în incinta fostei statii de betoane Areni) proprietarului constructiilor amplasate pe aceste parcele, respectiv S.C. S.U.C.T. S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitatie publică a unui teren proprietate privată a municipiului Suceava în vederea extinderii unui spatiu de locuit situat în Suceava, str. Mărăsesti nr. 32, cu un windfang si o rampă de acces pentru o persoană cu deficientă locomotorie gravă - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitatie publică a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, str. Zamcei nr. 37, pentru extinderea unui spatiu de locuit cu un windfang (9 mp) si scări de acces (2mp) în vederea schimbării destinatiei acestuia în spatiu prestări servicii (salon de înfrumusetare) - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17.  Proiect de hotărâre privind vânzarea unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, având destinatia de curti constructii către proprietarii constructiilor – case de locuit, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 50 şi str. Aurel Vlaicu nr. 55 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru hală de procesare legume – fructe şi racorduri / branşamente la reţelele de utilităţi tehnico – edilitare, pe teren proprietate privată – Solicitanţi: Rotaru Sebastian şi Rotaru Iuliana - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire centru de afaceri cu regim de înălţime S1+S2+6E+Etaj 7 parţial, pe teren proprietate privată – Solicitanţi: S.C. Solutions Development Group S.R.L. şi S.C. Company R&V S.R.L.- iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Ovidiu Doroftei;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Municipiul Suceava si Asociaţia de Sprijinire a Persoanelor cu Autism (ASPA) - Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind localizarea pietei en gross permanentă „Trans Maria Vlad” si avizarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu si Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harsovschi;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal, a organigramei şi a statului de funcţii pentru Primăria municipiului Suceava precum şi aprobarea statului de funcţii pentru Direcţia Municipală de Evidenţă Persoanelor Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi contractuale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Raportul Direcţiei patrimoniu înregistrat sub nr. 27.471/18.09.2015;
25. Raportul Comisiei de evaluare constituită în baza Dispoziţie Primar nr. 2.725/16.09.2015 înregistrat sub nr. 27.489/18.09.2015;
26. Informarea S.C. Termica S.A. Suceava nr. 8.730/10.09.2015 înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava sub nr. 205/16.09.2015; 
27. Diverse.

    PRIMAR
  ION LUNGU          


Avizat pentru legalitate,
 Secretar municipiu
 Jr. IOAN CIUTAC

 
  Nr. 2.747
  Din 18.09.2015 

 

 

 

Inchide