1.      Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 27.08.2009;
2.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
3.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
4.      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local pe anul 2009 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
5.      Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării centrului bugetar Grădiniţa cu Program Normal „Obcini” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
6.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Racord alimentare cu apă la sala de sport, Şcoala Generală „Ion Creangă”, municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
7.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Racord canalizare menajeră la sala de sport, Şcoala Generală „Ion Creangă”, municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
8.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Sistematizare verticală, zid de sprijin, drum acces, parcări şi platforme la sala de sport, Şcoala Generală „Ion Creangă”, municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
9.      Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Instalaţie de utilizare gaze naturale la sala de sport, Şcoala Generală „Ion Creangă”, Cartier Obcini, municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Reţele alimentare cu energie electrică sală de sport, Şcoala Generală nr. 9, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Zid de sprijin pârâul Cetăţii – apărare mal stâng, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţii „Instalaţii gaze naturale locuinţe sociale str. Sublocotenent Turturică, municipiul Suceava” - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reţele alimentare cu energie electrică zona Metro, blocuri ANL + chiriaşi evacuaţi, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Iluminat public zona Metro, blocuri ANL + chiriaşi evacuaţi, municipiul Suceava, judeţul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
15. Proiect de hotărâre privind vânzarea a 4 apartamente situate în blocurile construite din fondurile statului şi aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Suceava, B-dul. George Enescu nr. 26, bl. E68, sc. A, ap.65, str. Tineretului nr. 11, bl. 136, sc. B, ap. 10, str. Tineretului nr. 6, bl. 86, sc. A, ap. 76, str. Oituz nr. 23, bl. O 17, sc. A, ap. 12 către titularii contractelor de închiriere, în condiţiile impuse de Decretul Lege nr. 61/1990, republicat şi a Legii nr. 85/1992, republicată - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
16. Proiect de hotărâre privind vânzarea boxei situată la subsolul blocului nr. 12, făcând parte din domeniul privat al Municipiului Suceava, aferentă apartamentului nr. 4, bl. 12, sc. A, str. Trandafirilor, nr. 12, proprietate personală a familiei beneficiare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei documentaţii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu, solicitant Silion Daniel - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea intrării în legalitate până la data de 31.12.2009 a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului, domeniul privat - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Viorel Seredenciuc;
19. Proiect de hotărâre privind completarea, modificarea precum şi eliminarea unor bunuri imobile cuprinse în anexa la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
20. Proiect de hotărâre privind completarea precum şi modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniului public al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înscrise în anexa la Hotărârea nr. 88/27.04.2001 cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
21. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a municipiului Suceava în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică a terenurilor aferente - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită către E-ON Moldova Distribuţie S.A. a terenului în suprafaţă de 2 mp situat în Suceava, str. Ion Irimescu - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a zece parcele de teren situate în Suceava în vederea amplasării a zece tonete - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru concesionarea fără licitaţie publică a unor parcele de teren situate în municipiul Suceava, în vederea extinderii unor spaţii de locuit şi spaţii comerciale - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
25. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Manziuc Liviu constând în două parcele de teren în suprafaţă de 137 mp şi respectiv 111 mp situate în municipiul Suceava, zona E85 – Staţia Meteo - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
26. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei d-lui. Gavriliuc Corneliu constând în parcela de teren în suprafaţă de 73 mp situată în municipiul Suceava, str. Cuza Vodă fn. - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenurilor în suprafaţă de 1.554.636 mp.din Suceava, Str. Energeticianului nr. 1 - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
28. Proiect de hotărâre privind reactualizarea strategiei de privatizare a S.C. Termica S.A. Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare, Studiului de fundamentare (oportunitate), Studiului de fezabilitate, Contractului şi a Caietului de sarcini pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava;
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava – dl. Lucian Harşovschi;
31. Raport de evaluare al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de atribuire a copiilor conforme pentru transportul de persoane în regim de închiriere înregistrat sub nr. 28.520/18.09.2009;
32. Raport al Serviciului de urbanism şi amenajarea teritoriului înregistrat sub nr. 28.753/18.09.2009.
33.  Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 

 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 2732 din 18.09.2009
Inchide