Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 24 NOIEMBRIE 2016, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.10.2016 și 04.11.2016.
 2. Proiect de hotărare privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: decembrie, ianuarie și februarie - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 3. Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 4. Proiect de hotărare privind repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 5. Proiect de hotărare privind schimbarea parțială a destinației sprijinului financiar pentru Parohia „Sfântul Dumitru” - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 6. Proiect de hotărare privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Zid de sprijin strada Mihail Kogălniceanu” - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 7. Proiect de hotărare privind modificarea art. 2 din Contractul nr. 251023/04.03.2016 pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentiști, asistenților medicali și a cheltuielilor pentru medicamente și materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicină generală și dentară din unitățile sanitare de învățământ, aprobat în baza HCL nr. 59/25.02.2016 - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 8. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire locuință Dp+P+M, anexe gospodărești, împrejmuire, pe teren proprietate privată – Solicitant: Grigoraș Dan Marcel - inițiator Primarul municipiului Suceava.
 9. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire bloc de locuințe colective S+P+4E+M, cu locuri de parcare la subsol și spații de locuit la parter, etaje și mansardă, pe teren proprietate privată – Solicitant: Ciocan Narcis Daniel - inițiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire spațiu comercial cu regim mic de înălțime P+etaj mansardat, pe teren proprietate privată – Solicitant: Nicolaescu Arcadie Adrian și Nicolaescu Valentin - inițiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire P+M cu parcare deschisă la parter și showroom articole muzicale la mansardă, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. ADAMARIS S.R.L. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire S1+S2+P+1E cu destinația de centru medical de radioterapie, pe teren concesionat - Solicitant: S.C. RT LOTUS CENTER S.R.L. - concesionar - inițiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui centru comercial parter + etaj parțial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, împrejmuire și racorduri / branșamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S. - inițiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 151 din 29.05.2014 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie asupra unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr. 56 în vederea extinderii unui spațiu de locuit cu o sală de pacienți și amenajare alee de acces, către S.C. Adriana Istocescu S.R.L., în vederea schimbării destinației din spațiu de locuit în cabinet medical - inițiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărare privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „A.C.E.T.” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărare privind aprobarea nominalizării a doi consilieri locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. „Transport Public Local” S.A. Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărare privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciului de iluminat public al municipiului Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava;
19. Proiect de hotărare privind aprobarea bilanțului termoenergetic pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat în municipiul Suceava - inițiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărare privind atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Suceava - inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harșovschi.
21. Proiect de hotărare privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru locuințele sociale, de necesitate și cele construite din fondurile statului, precum și locuințele pentru tineri destinate închirierii construite prin programul ANL – inițiatori: Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache;
22. Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Aparatul de Specialitate al Primarului și Direcția Administrația Piețelor - inițiator Primarul municipiului Suceava.
23. Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi în statul de funcții pentru Instituția de spectacole „Teatrul municipal Matei Vișniec Suceava” - inițiator Primarul municipiului Suceava.
24. Diverse.

      PRIMAR,
    ION LUNGU            

 Avizat pentru legalitate,

 Secretar municipiu
  Jr. IOAN CIUTAC

  Nr. 2.734
  Din 18.11.2016
   

 

Inchide