Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 24 MAI 2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

 1.   Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor Consiliului Local din data de 27.04.2017 şi 05.05.2017.
2.   Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile iunie, iulie, august 2017 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuţie pentru bugetul general al municipiului Suceava şi situaţiilor financiare anuale la data de 31.12.2016 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
4.   Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2017 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
5.   Proiect de hotărare privind aprobarea sprijinului financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România  - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
6.   Proiect de hotărare privind modificarea art. 2 din HCL nr. 101/07.04.2017 privind asocierea între Municipiul Suceava şi Clubul Sportiv Municipal Suceava Secţiile – rugby, volei, tir sportiv, tir cu arcul, hochei pe gheaţă, box, ateltism, lupte greco – romane, canotaj - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
7.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia de Părinţi şi Absolvenţi ai Colegiului de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
8.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Fundaţia de Caritate şi Întrajutorare „ANA” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
9.   Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Societatea Ştiinţifică „CYGNUS – CENTRU UNESCO” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi S.C. Iulius Management Center S.R.L. Iaşi, în vederea susţinerii manifestărilor cultural – artistice, care se vor desfăşura cu ocazia „Zilelor Sucevei” în municipiul Suceava, în parcarea Iulius Mall - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava, Judeţul Suceava şi Asociaţia Iniţiativa Ecologistă Europeană Bucureşti - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13.  Proiect de hotărare privind asocierea între Municipiul Suceava şi Asociaţia „Clubul Sportiv Ecvestru Rădăuţi” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale actualizată a obiectivelor de investiţie din cadrul proiectului „REABILITAREA ZONEI CENTRALE A MUNICIPIULUI SUCEAVA PRIN REABILITARE PIETONAL, STRĂZI ŞI ILUMINAT” - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15.  Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 70/30.03.2017 privind decontarea cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat care nu deţin locuinţă pe teritoriul municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16.  Proiect de hotărâre privind numirea grupului de lucru cu rol consultativ pentru stabilirea temei, obiectivelor şi cerinţelor Planurilor Urbanistice Zonale iniţiate de municipiul Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unei unităţi pentru fabricarea echipamentelor electronice P+E, locuri de parcare, împrejmuire, racorduri, branşamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. ROCKNA ELECTRONICS S.R.L. - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18.  Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Rotaru Mărioara - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19.  Proiect de hotărare privind aprobarea intrării în legalitate a unui garaj construit pe terenul proprietatea municipiului Suceava – domeniul privat – solicitant Rîpan Ioan - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20.  Proiect de hotărare privind asocierea Municipiului Suceava cu dl. Gagiu Riciard în vederea susţinerii, în data de 03.06.2017, a unui concert de pian pe esplanada Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava -  iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21.  Proiect de hotărare privind modificarea HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
22.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, B-dul. George Enescu, nr. 23, bl. G45 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
23.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Zorilor nr. 8, bl. E28 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
24.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Mitropoliei nr. 10 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
25.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Florilor nr. 11A - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
26.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Privighetorii nr. 5 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
27.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Amurgului nr. 9 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
28.  Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de folosinţă prin superficie asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, în vederea extinderii unui spaţiu de locuit situat în Suceava, strada Rarău, nr. 3, bl. 13 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
29.  Proiect de hotărare privind aprobarea vânzării directe a unei parcele de teren în suprafaţă de 300 mp, proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava, Cartier Burdujeni – Dealul Mănăstirii, către doamna Magheran Ionela Anca (fostă Hârtopeanu Ionela Anca), proprietara casei amplasată pe această parcelă de teren - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
30.   Proiect de hotărare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat în municipiul Suceava, în vederea scoaterii din funcţiune şi a valorificării - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
31.  Proiect de hotărare privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul privat al municipiului Suceava, bunuri ce fac obiectul contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare încheiat între Asociaţia judeţeană pentru apă şi canalizare Suceava (AJAC Suceava) şi operatorul S.C. ACET S.A. Suceava, înregistrat sub nr. 5.013/17/13.04.2010  - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
32.  Proiect de hotărare privind transmiterea cu titlu gratuit a dreptului de proprietate pentru terenul atribuit în folosinţă gratuită către Biserica Creştină după Evanghelie „Diakonia” Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
33.  Proiect de hotărare privind aprobarea demarării procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în municipiul Suceava - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Lucian Harşovschi.
34.  Proiect de hotărare privind aprobarea repartizării apartamentului nr. 1, compus din 2 camere şi dependinţe situat în Suceava, str. Pictor Şerban Rusu Arbore nr. 4, bl. B1 – familiei Ciobîcă Gheorghe Sergiu - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
35.  Proiect de hotărare privind aprobarea repartizării a 18 locuinţe aflate în administrarea Municipiului Suceava familiilor ce vor fi evacuate din Căminul 2 – Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară - iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Viceprimarul municipiului Suceava dl. Marian Andronache.
36.  Proiect de hotărare privind transformarea unor posturi în statele de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava, Direcţia de Asistenţă Socială şi Direcţia Generală a Domeniului Public - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
37.  Proiect de hotărare privind actualizarea organigramei şi transformarea unor posturi în statul de funcţii pentru instituţia de spectacole „Teatrul municipal Matei Vişniec Suceava” – iniţiatori Primarul municipiului Suceava dl. Ion Lungu şi Consilier local d-na. Angela Zarojanu.
38.  Raportul Serviciului Patrimoniu înregistrat la Primăria municipiului Suceava la nr. 18.072/19.05.2017;
39.  Diverse.

       PRIMAR,
    ION  LUNGU            
 
 Avizat pentru legalitate,
     Secretar municipiu
      Jr. IOAN CIUTAC

     Nr. 1.062
  Din 19.05.2017   

 

Inchide