Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
                 
    Având în vedere prevederile art.133 alin.(1), art.134 alin. (1) lit.a), alin. (2) şi art.196 alin. (1) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                                      DISPUN:

    Art.1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua de joi,  24 februarie 2022 ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliul Local al municipiului Suceava, nr.50, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție. 
    Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
    Art.3. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava. 
    Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit.c), ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

   PRIMAR,
ION LUNGU

     
                  CONTRASEMNEAZĂ
   SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI
                    Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr. 204 
  Din 18.02.2022

Inchide