Articol unic: Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 23 FERBUARIE 2017, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

  1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 26.01.2017.
  2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile – martie, aprilie, mai 2017- iniţiator Primarul municipiului Suceava. 
  3. Proiect de hotărare privind încetarea mandatului de consilier local al d-lui. Grosar Alexandru - Cornel şi declararea ca fiind vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al municipiului Suceava - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  4. Informare - Ordinul nr.60 din 06.02.2017 al Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava, privind constatarea încetării mandatului consilierului local Boberschi Cristian Neculai din cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava, judeţul Suceava, înainte de expirarea duratei normale a acestuia.
  5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Suceava în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal “Matei Vişniec” Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Comitetului de Organizare pentru organizarea manifestărilor ce vor celebra Centenarul Unirii Bucovinei cu România 1918-2018-iniţiatori Primarul municipiului Suceava şi Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harşovschi.
  7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.32/25.02.2016 pentru aprobarea “Regulamentului privind finanţările nerambursabile acordate din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes local “ a municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico - economici aferenţi obiectivului de investiţii “Zid de sprijin strada M. Kogălniceanu”- iniţiator Primarul municipiului Suceava.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor şcolare de care pot beneficia elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind modul de calcul a contribuţiei lunare de întreţinere a copiilor ce frecventează Creşa Nr.1 Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea prestaţiilor financiare excepţionale - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui centru comercial parter+etaj parţial tip supermarket, amenajare parcare, accese, amplasare mijloace publicitare, îmrejmuire şi racorduri/branşamente, pe teren proprietate privată, solicitant – S.C. LIDL ROMÂNIA S.C.S.- iniţiator Primarul municipiului Suceava.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construirea unui spaţiu comercial cu regim de înălţime parter pe suprafaţa de 28 mp teren proprietatea municipiului –domeniul privat, situat pe strada Ştefan cel Mare, urmând ca în condiţiile urbanistice reglementate, terenul să fie scos la licitaţie publică pentru drept de superficie , solicitant SC WASHTRANS CLEAN SRL- iniţiator Primarul municipiului Suceava.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 alin.2 din HCL nr. 37 din 26.02.2015 pentru aprobarea componenţei Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism-CTATU şi a regulamentului de funcţionare al acestuia, conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
15. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere privind administrarea Ştrandului din municipiul prin asocierea dintre Municipiul Suceava şi un agent economic prin acordul părţilor - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
16. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a trei spaţii comerciale în suprafaţă de 14 mp, 8,8 mp şi respectiv 8,4 mp situate în incinta halei agroalimentare din Suceava , strada Petru Rareş nr.7-iniţiator Primarul municipiului Suceava.
17. Proiect de hotărâre privind atestarea bunurilor imobile ce aparţin domeniul privat al municipiului Suceava –iniţiator Primarul municipiului Suceava.
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului pentru folosinţă unor parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situate în Suceava, str. Mihai Viteazu nr.56 - iniţiator Primarul municipiului Suceava.
19. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi în statul de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pe anul 2017 pentru municipiul Suceava – iniţiator Primarul municipiului Suceava.
21. Raportul Direcţiei Generale Tehnice şi de Investiţii înregistrat la nr. 5834 din 16.02.2017, privind adresa Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava înregistrată la nr. 5834 din 14 februarie 2017.
22. Raportul Direcţiei de patrimoniu înregistrat la nr. 5834 din 16.02.2017 , privind adresa Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava înregistrată la nr. 5834 din 14 februarie 2017.
23. Adresa Comunei Cornu Luncii înregistrată la Consiliul Local al municipiului Suceava la nr. 27/08.02.2017 şi la Primaria municipiului Suceava la nr. 5055 din 08.02.2017 privind solicitarea revocării unor hotărâri ale Consiliului Local al municipiului Suceava.
24. Diverse.

    PRIMAR
  ION LUNGU            
  
 Avizat pentru legalitate,
    Secretar municipiu
   Jr. IOAN CIUTAC

  Nr.  341
  Din 17.02.2017   

Inchide