1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava ce a avut loc in data de 26 ianuarie 2012
2. Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului local al municipiului Suceava pentru anul 2012-initiator Primarul municipiului Suceava
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Reabilitare conducte de apa potabila pe amplasamentele: bd. 1 Decembrie 1918, bd. 1 Mai, str. Stefan cel Mare si bd. Ana Ipatescu din municipiul Suceava , etapa II-initiator Primarul municipiului Suceava 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Reabilitarea si punerea in valoare a Curtii Domnesti Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitii „ Extindere retea de canalizare pe str. 22 Decembrie , municipiul Suceava „-initiator Primarul municipiului Suceava
6. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , solicitant –Deaconu Stela –initiatori Primarul municipului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
7. Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu , solicitant –Zettel Iohann Petrica - initiatori Primarul municipului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
8. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru construirea unei locuinte cu regim mic de inaltime si anexe pe teren proprietate privata situat in extravilanul municipiul Suceava , strada Victor Babes –Burdujeni sat , solicitant Bogdan Gicu - initiatori Primarul municipului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
9. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal si Regulamentul de urbanism aferent pentru dezvoltarea unui mic ansamblu de locuinte pe strada Petru Musat , solicitant SC Bennicol SRL- initiatori Primarul municipului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii unui spatiu de locuit situat in Suceava , str. Stefan cel Mare nr. 41, bl.A3, sc.B-initiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava str. Stefan cel Mare nr. 53, in vederea amenajarii unei rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor la spatiul cu destinatia de farmacie-initiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti ,constructii si gradini catre proprietarii constructiilor-case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii unor suprafete de teren administrate de persoane fizice si juridice in incinta Complexului Comercial Bazar-initiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotarare privind acordarea dreptului de superficie asupra unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , situata in str. Bistritei fn, proprietarului constructiei amplasate pe aceasta parcela de teren , respectiv societatii S.C. Romtelecom S.A. –initiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotarare privind aprobarea si stabilirea pretului pentru concesionarea prin licitatie publica a unor bunuri imobile situate in municipiul Suceava str. Gheorghe Doja nr. 237-initiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotarare privind completarea anexei la HCL nr. 3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotarare privind concesionarea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava in vederea extinderii spatiului comercial existent la parterul blocului de locuinte nr. 149B, Calea Burdujeni nr. 22-initiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotarare privind reglementarea modului de acordare a subventiei de la bugetul local al municipiului Suceava , transportatorului S.C. Transport Public Local S.A. Suceava –initiatori consilierii locali Dontu Ovidiu, Cocris Doinita, Iordache Virginel, Bosancu Neculai, Casu Cornel, Mocanu Vasile, Vornicu Corneliu
19. Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati la transportul public local pentru anumite categorii de persoane si aprobarea contractului de acordare a subventiei pentru transportul public local de calatori –initiatori Pimarul municipiului Suceava si Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harsovschi
20. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Suceava , judetul Suceava , in Adunarea Generala a Asociatiei Judetene pentru Apa si Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociatiei si semnarea actelor aditionale de modificare a Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei –initiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL- initiator Primarul municipiului Suceava
22. Proiect de hotarare privind aprobarea Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor , medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile sanitare de invatamant-initiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii municipiului Suceava cu Asociatia Lumina Lina Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
24.Proiect de hotarare privind modificarea anexei la HCL nr. 278/25.11.2010 privind desemnarea reprezentantilor in Consiliile de Administratie ale centrelor bugetare din invatamantul preuniversitar de stat –initiator Primarul municipiului Suceava
25. Proiect de hotarare privind Reteaua scolara si aprobarea atribuirii de noi denumiri unitatilor de invatamant de stat preuniversitar din municipiul Suceava , pentru anul scolar 2012-2013-initiator Primarul municipiului Suceava
26. Proiect de hotarare privind actualizarea , in conditiile legii, a statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Suceava –initiator Primarul municipiului Suceava
27. Informarea privind activitatea Directiei de Asistenta Sociala in anul 2011, inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 250603/09.02.2012
28. Diverse.
 
 

PRIMAR,
ION LUNGU 

Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

Nr. 319/17.02.2012 

Inchide