Este convocată şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 22 FEBRUARIE 2018, ora 14.00 în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local din data de 25.01.2018.
2.  Proiect de hotărâre privind validarea rectificării Bugetului Local al Municipiului Suceava pentru anul 2017 cu suma de 695.000 lei prin Dispozitia Primarului nr. 3168/20.12.2017, potrivit prevederilor art. 82 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
3.  Proiect de hotărare privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018 - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
4.  Proiect de hotărare privind aprobarea sprijinului financiar pentru Arhiepiscopia Sucevei si Rădăutilor pentru continuarea lucrărilor de construire a noului sediu administrativ al Seminarului Teologic Liceal „Mitropolitul Dosoftei” Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
5.  Proiect de hotărare privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Suceava si Asociatia „Lumină Lină” Suceava – „Centrul social de noapte si reinsertie socială a persoanelor fără adăpost Sfânta Vineri” - initiator Primarul municipiului Suceava.
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni si lucrări de interes local pentru anul 2018 conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare – initiator Primarul municipiului Suceava.
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor scolare de care pot beneficia elevii din unitătile de învătământ preuniversitar de stat din municipiul Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava.
8.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 361/18.12.2017 – initiatori consilierii locali: dl. Bejenaru Mitică, dl. Buciac Ioan – Gabriel, d-na. Cocris Doinita Nela, dl. Cristescu Florin, d-na. Fuior Iuliana, dl. Mocanu Vasile, dl. Păduraru Andrei George, dl. Petrescu Gheorghe.
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire clădire de locuinte colective D+P+2E+2M, locuri de parcare, sistematizare verticală, racorduri / bransamente, pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. KATYDAR S.R.L. - initiator Primarul municipiului Suceava.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hotel pe teren proprietate privată – Solicitant: S.C. POLARIS CAFE S.R.L. - initiator Primarul municipiului Suceava.
11. Proiect de hotărâre privind aaprobarea socierii între Municipiul Suceava si Asociatia „Multicare” Suceava în vederea realizării proiectului „Femei de Succes – performanta la superlativ”, care va avea loc în data de 06.03.2018 - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
12. Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava si Casa de Cultură a Studentilor din Municipiul Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
13. Proiect de hotărâre de modificare a HCL nr. 14/25.01.2018 privind trecerea unei parcele de teren în suprafată de 6.600 mp situată în Suceava B-dul. George Enescu identică cu numărul cadastral topo 1911 înscris în Cartea Funciară 45061 din domeniul public al municipiului Suceava în domeniul public al statului pentru realizarea obiectivului „Sediu Judecătorie Suceava” - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 18  din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava cu terenuri noi identificate în vederea amenajării unor locuri de parcare în conformitate cu prevederile legale - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
15. Proiect de hotărâre privind completarea unor bunuri imobile din HCL nr. 40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
16. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie pentru o parcelă de teren proprietate privată a municipiului Suceava situată în municipiul Suceava – B-dul. 1 Decembrie 1918, în vederea extinderii spatiului cu destinatia cabinete medicale de consultatii si tratament, ce sunt situate la subsolul si parterul blocului 20 - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
17. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie prin licitatie publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în municipiul Suceava - str. Stefan cel Mare fn - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
18. Proiect de hotărare privind acordarea dreptului de superficie fără licitatie publică asupra unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava, situată în Suceava B-dul. George Enescu nr. 2, în vederea extinderii unui spatiu comercial existent - initiator Primarul municipiului Suceava prin Viceprimar dl. Lucian Harsovschi.
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea organigramei si a statului de functii pentru Primăria municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare gestionării situatiilor de urgentă pentru anul 2018, al municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
21. Proiect de hotărâre de aprobare a Planului de analiză si acoperire a riscurilor pe anul 2018 pentru municipiul Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea dizolvării S.C. TRANSAGENT S.R.L. cu asociat unic, Municipiul Suceava având ca obiect de activitate transportul, distributia si furnizarea agentului termic pe raza Municipiului Suceava – initiator Primarul municipiului Suceava.
23. Informare cu privire la propunerea de constituire a dreptului de proprietate pentru terenul în suprafată de 545 mp. teren aferent constructiei cu destinatie de locuintă, identic cu parcela nr. 39763, situată în municipiul Suceava, str. Nicolae Iorga, nr. 8, în favoarea sotilor Moiseiof Emilia si Moiseiof Stefan nr. 38979/2017/12.02.2018.
24. Diverse.

p. PRIMAR
ION LUNGU      
VICEPRIMAR


Avizat pentru legalitate,
  Secretar municipiu
Jr. IOAN CIUTAC


  Nr. 935
  Din 16.02.2018
   

Inchide