Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava, având în vedere prevederile  art. 133  alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (3) lit. a) şi art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                     DISPUN:

Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava se convoacă pentru ziua  de joi, 22 august 2019, ora 14°°, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, conform Proiectului Ordinii de zi, anexat la prezenta dispoziție.
Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului Local al municipiului Suceava în format electronic.
Art. 3. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele prevăzute de lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al  municipiului Suceava. 
Art. 4. Cu privire la proiectul de hotărâre menţionat, se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

   PRIMAR,
 ION LUNGU

          Contrasemnează
 Secretar general al municipiului
          Jrs. IOAN CIUTAC

  Nr. 1844
  Din 14.08.2019

Inchide