Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava,
În baza prevederilor art.39 alin.1 și 3 și art. 68 alin. 1 din Legea administrației publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUN:

Articol unic: Este convocată ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Suceava în data de 21 iunie 2018, ora 14:00 în sala de ședințe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, cu următorul proiect de ordine de zi:

1.  Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al municipiului Suceava din data de 31.05.2018;
2.  Proiect de hotărâre privind modificarea “Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Suceava pentru activitățile sportive, în baza prevederilor Legii nr.69/2000”, aprobat prin HCL nr.46/22.02.2018 și modificat prin HCL nr.112/26.04.2018-inițiator Primarul municipiului Suceava
3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice, pentru activitațile sportive în anul 2018, conform Legii 69/2000-inițiator Primarul municipiului Suceava
4.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava
5. Proiect de hotărâre privind  repartizarea disponibilităților din Fondul de rezervă al Bugetului Local al municipiului Suceava pentru anul 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava
6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii 2018-inițiator Primarul municipiului Suceava
7.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “Juventus” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
8.  Proiect de hotărâre privind asocierea între Municipiul Suceava și Asociația “MagiMedia” Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România-inițiator Primarul municipiului Suceava
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr. 244/30.10.2014 modificată prin HCL nr.136/04.11.2016 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne/externe în vederea finanțării unor investiții de interes public local-inițiator Primarul municipiului Suceava
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamnetul de urbanism aferent pentru construire bloc de locuințe colective cu două tronsoane, tronson C cu regim de înălțime D+P+5E+6E parțial și tronson D cu regim de înălțime D1+D2+P+5E+6E parțial (tronsoanele A și B sunt autorizate cu AC nr.108/31.03.2016) locuri de parcare subterane și supraterane, teren de sport peste parcarea subterană, loc de joacă pentru copii, sistematizare verticală, utilități edilitare, spații verzi amenajate, pe teren proprietate privată-solicitant SC UCASY BIULDARS SRL-inițiator Primarul municipiului Suceava
12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor parcele de teren acordate în baza prevederilor Legii nr.15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, republicată-inițiator Primarul municipiului Suceava
13. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pe termen de 10 ani , către Inspectoratul de Poliție al Județului Suceava , a unui spațiu în suprafață de 218,93 mp situat în Suceava , str. 22 Decembrie nr.3-inițiator Primarul municipiului Suceava
14. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr.17 la HCL nr.40 din 23.02.2017 privind atestarea bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării gratuite a ofertei educaționale pe care o oferă Universitatea “Ștefan cel Mare” , pe 2 autobuze proprietate a municipiului Suceava , ce fac obiectul contractului de delegare a serviciului de transport public local prin curse regulate cu SC Transport Public Local SA Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de vânzare a unei parcele de teren proprietate privată a municipiului Suceava , având destinația de curți construcții, situată în municipiul Suceava strada Mihai Viteazu nr.50-inițiator Primarul municipiului Suceava
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unui număr de 160 suprafețe de teren prevăzute în anexa nr.1 la HCL nr.49 privind administrarea terenului proprietate publică a Municipiului Suceava aferent Complexului Comercial Bazar- inițiator Primarul municipiului Suceava
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Municipiul Suceava a unei parcele de teren în suprafață de 300 mp situate în Suceava str. Calea Unirii fn în incinta Complexului Comercial Bazar, teren proprietate a SC Amerom Transcom SRL-inițiator Primarul municipiului Suceava
19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea prevederilor contractului de dare în administrare aprobat prin HCL nr.92 din 31.03.2016 de dare în administrare către Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava a unui internat din incinta “Colegiului Tehnic de Industrie Alimentară-Grup Școlar nr.3”din Suceava str. Dimitrie Cantemir nr.5-inițiator Primarul municipiului Suceava
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unei ședințe de licitație în vederea închirierii spațiului cu altă destinație decât locuință situat în Suceava Zona de Agrement  Tătărași , aparținând domeniului public al municipiului Suceava , pentru desfășurarea activității de alimentație publică-cafenea-inițiator Primarul municipiului Suceava
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației referitoare la “Reorganizarea circulației rutiere cu sensuri unice ( și alte măsuri complementare : reglementări circulație , reorganizare intersecții, sensuri giratorii, benzi dedicate transportului public, etc.) în vederea îmbunătățirii condițiilor de deplasare în municipiul Suceava  ”-inițiatori Primarul municipiului Suceava Ion Lungu și Viceprimarul municipiului Suceava Lucian Harșovschi
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Suceava –Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a județului Suceava și Consiliul Local al municipiului Suceava –Direcția de Asistență Socială-inițiator Primarul municipiului Suceava
23. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al municipiului Suceava ” domnului Tipa Lazăr-inițiator Primarul municipiului Suceava
24. Proiect de hotărâre privind aplicarea prevederilor sentinței nr.213/2018 a Tribunalului Suceava –inițiator Primarul municipiului Suceava
25. Informarea Serviciului autorizare activități comerciale, înregistrată la Primăria municipiului Suceava la nr. 20902/15.06.2018
26. Diverse

PRIMAR
ION LUNGU

Contrasemnează
Secretar municipiu
Jr. Ciutac Ioan
                                                                                                                                                                                             

Nr. 1862 Din 15.06.2018

Inchide