Ion Lungu, Primar al municipiului Suceava;
 Având în vedere prevederile  art. 133  alin (1), art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. a)  şi art. 196 alin. (1)  lit. b)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

                                                   DISPUN:

Art. 1.  Ședința ordinară  a  Consiliului local  al municipiului Suceava  se convoacă pentru  ziua  de  joi , 19  septembrie  2019, ora 14°°, în sala de şedinţe a Consiliului Local al municipiului Suceava, nr. 50, conform Proiectului Ordinii de zi , anexat la prezenta dispozitie .
Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local al municipiului Suceava  în format electronic.
Art. 3. Proiectele  de hotărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prevăzute de lege, se trimit  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local al  municipiului Suceava.
Art. 4. Cu privire la proiectele  de hotărâre  menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 5.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului pentru exercitarea controlului de legalitate.

      PRIMAR,
    ION  LUNGU                                     

            Contrasemneaza
Secretar general al  municipiului

            Jrs. IOAN CIUTAC

   Nr.2040 
Din 13.09.2019

Inchide