1.       Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului Local al municipiului Suceava din 29.01.2009 .
2.       Proiect de hotarare privind modificarea prevederilor art.4 pct.4 din cadrul HCL nr.126/2008 privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate- initiator Primarul municipiului Suceava
3.       Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii de catre Municipiul Suceava pentru o perioada de 10 ani, respectiv pana la data de 22.01.2019, a unei suprafete de 0,0210 ha teren forestier proprietate publica a statului , aflat in administrarea Regiei Nationale a Padurilor-Romsilva, prin Directia Silvica Suceava, in scopul efectuarii de lucrari tehnico-edilitare pentru realizarea obiectivului „ Reabilitarea Cetatii de Scaun a Sucevei si a zonei de protectie a acesteia „-initiator Primarul municipiului Suceava
4.       Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unei parti din coloana de balcoane D+P+2E construita pe teren concesionat proprietatea municipiului Suceava solicitant SC GENIUS SRL-initiator Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
5.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitanti Craciun Gavril, Paicu Vasile - initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
6.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu solicitanti Coroliuc Constantin, Popovici Antonela- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
7.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu-solicitant Bohz Gheorghe- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
8.       Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –solicitant Shaat Ayman- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
9.       Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Balan Gelu Ioan- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
10.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal –solicitant SC INSTAL GRUP SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
11.    Proiect de hotarare privind aprobarea avizului prealabil de oportunitate necesar intocmirii unui Plan Urbanistic Zonal solicitant SC ACT FORENSIA SRL- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
12.    Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal-solicitant Ghenghea Maria- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
13.    Proiect de hotarare privind aprobarea unei documentatii de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu –solicitant Stan Veronica- initiatori Primarul municipiului Suceava si viceprimarul municipiului Suceava Viorel Seredenciuc
14.    Proiect de hotarare privind stabilirea pretului pentru concesionarea fara licitatie publica a unor parcele de teren situate in municipiul Suceava , in vederea extinderii unor spatii de locuit si spatii comerciale-initiator Primarul municipiului Suceava
15.    Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor si a pretului de vanzare a spatiilor medicale din Policlinica Judeteana (stomatologie) situata in Suceava str. Stefan cel Mare nr.78-initiator Primarul municipiului Suceava
16.    Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Stefan cel Mare fn-initiator Primarul municipiului Suceava
17.    Proiect de hotarare privind modificarea anexei nr.2 la HGR nr. 1357/27.12.2001 privind atestarea domeniului public al judetului Suceava , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
18.    Proiect de hotarare privind inchirierea fara licitatie publica a unei parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava situata in str. Universitatii fn-initiator Primarul municipiului Suceava
19.    Proiect de hotarare privind aprobarea conditiilor de organizare a licitatiei, in vederea amplasarii unor stalpi necesari pentru extinderea retelei pentru comunicatii electronice din municipiul Suceava DN 29-initiator Primarul municipiului Suceava
20.    Proiect de hotarare privind vanzarea unor parcele de teren proprietate privata a municipiului Suceava , avand destinatia de curti-constructii catre proprietarii constructiilor – case de locuit-initiator Primarul municipiului Suceava
21.    Proiect de hotarare privind completarea, modificarea precum si eliminarea unor bunuri imobile cuprinse in anexa la HCL nr.3/26.01.2006 privind atestarea bunurilor imobile ce apartin domeniului privat al municipiului Suceava , cu modificarile si completarile ulterioare-initiator Primarul municipiului Suceava
22.    Proiect de hotarare privind atribuirea unor denumiri de strazi in Municipiul Suceava-initiator Primarul municipiului Suceava
23.    Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati cuprinzand solicitantii care au acces la o locuinta realizata prin programul ANL-initiator Primarul municipiului Suceava
24.    Cererile domnilor Tilea Gheorghe, Popescu Dan, Blanaru Teodora, Cernautean Andreea si Petrariu Florin , inregistrate la Primaria municipiului Suceava , privind solicitarea reevaluarii terenurilor cu destinatia de curti si gradini aferente caselor de locuit.

25.    Raport privind activitatea desfasurata de Politia Comunitara Suceava in anul 2008 , inregistrat la Primaria municipiului Suceava la nr. 171208/11.02.2008

26.   Diverse.

 

PRIMAR,
ION LUNGU 
 
Avizat pentru legalitate,   

Jr. IOAN CIUTAC

 
Nr. 273 din 13.02.2009

 

Inchide